Grupp: ABC

Balance Sheet

0
Ogilla!
5
Gilla!
2007-01-18 16:18:36

Hej!

Finns det någon sida på nätet som förklarar en balansräknings uppbyggnad liknande den här sidan Reading Balance Sheet, fast på svenska?

Mvh Arkimedes

0
Ogilla!
4
Gilla!
2007-01-18 20:08:41

BRA EKONOMISK ORDLISTA!

FINANSIELLA TERMER

Ni känner säkert till denna sida, men om inte så är den helt klart bra. 

Mvh Arkimedes

0
Ogilla!
7
Gilla!
2007-01-19 12:11:48

Här kommer absolut godis tror jag för alla i ABC gruppen.

Detta är hela ordlistan från #2 fast i excel. Jag tror att det kan vara bra att ha. Går betydligt snabbare att hitta orden som du inte förstår

Tyvärr kan jag inget än men vill gärna bidra med det material som jag gör för mig själv. Kanske kan det vara till någon nytta för någon annan nybörjare.

Kopiera ordlistan och lägg in den i excel och slå sedan på autofilter för att kunna använda bokstavs funktionen längst till vänster.

Lycka till!!

ORDFÖRKLARING
AA-aktieTillkom bland annat för att de som grundat ett bolag skulle kunna få in nytt kapital till sitt företag utan att förlora för mycket inflytande över bolaget. Det är ofta grundarna eller institutioner som äger dessa aktier. Aktien ger normalt rätt till fler röster än B-aktien, ofta 10 ggr fler. Aktien ger också normalt rätt till en (1) röst.
AA contoBetalning a conto innebär att den slutliga regleringen av ett skuldförhållande skjuts upp till senare.
AABLAktiebolagslagen.
AAccept1) Godkännande av bud. 2) Förbindelse att betala ett växelbelopp.
AAckumuleraÖka, lagra, samla.
AAckumulerad inkomstInkomst som accepteras att den hänförs till två eller flera beskattningsår vilket kan ge skattelindring.
AAffärsdatumDatumet för en genomförd transaktion.
AAfter marketAndrahandsmarknad. Stockholmsbörsen är en andrahandsmarknad för exempelvis aktier.
AAgendaMinneslista, dagordning, föredragningslista.
AAggregerad efterfrågaDen totala efterfrågan i en ekonomi.
AAgioDet belopp med vilket marknadspriset på en valuta eller ett värdepapper överstiger det nominella värdet.
AAktieEn aktie är en ägarandel i ett aktiebolags kapital. Ägaren till en aktie har rätt att delta och rösta på bolagets stämmor och få del av bolagets utdelning. Det finns olika sorter av aktier tex. A, B, C, preferens och stamaktier. Aktier kan öka och minska i värde.
AAktiebokEn förteckning över aktieägarna i ett aktiebolag.
AAktiebolagEn företagsform där delägarna inte har något personligt betalningsansvar för företagets skulder då ett aktiebolag är en juridisk person. Ägandet av företaget sker genom fördelning av aktier.
AAktiebolagsregisterPatent- och registreringsverket för en förteckning över alla aktiebolag i landet (utom bankaktiebolag och försäkringsbolag som förs i andra register). I aktiebolagsregistret finns uppgifter om varje bolags firma, aktiekapital, styrelse med mera.
AAktiebrevEtt bevis på andelsrätt i aktiebolag. Dessa bevis är numer i de allra flesta fall elektroniska.
AAktiefondEn fond som är öppen för ett obegränsat antal delägare att köpa andelar i. Fonden äger främst aktier men kan också äga andra värdepapper såsom räntebärande papper och derivat med mera.
AAktieindexIndex som visar den genomsnittliga aktiekursutvecklingen. Kursnivån varje dag anges i relation till nivån en viss startdag.
AAktieindexlånObligationslån där avkastningen är kopplad till ett aktieindex.
AAktieindexobligationEn obligation vars avkastning är knuten till ett eller flera aktieindex.
AAktiekapitalSumman av det nominella beloppet på ett aktiebolags samtliga aktier.
AAktieklubbEn sammanslutning som förvaltar medlemmarnas pengar genom att placera dem i aktier.
AAktielånUtlåning av aktier från en aktieägare till en låntagare som förbinder sig att efter en viss tid lämna tillbaka samma antal aktier.
AAktiemarknadsbolagEnligt svensk lag är ett aktiemarknadsbolag ett aktiebolag som givit ut aktier och övriga fondpapper som är inregistrerade vid Stockholms fondbörs eller som trätt i stället som utgivare av sådana aktier, s k börsbolag, el OTC-bolag.
AAktieobligationObligation vars avkastning är kopplad till ett aktieindex. Kallas också aktieindexobligation.
AAktieoptionEn option som har en aktie som underliggande vara. Finns som köp- och säljoptioner. Den som köper en option har rätt, men ej skyldighet, att köpa/sälja en aktie ett visst datum i framtiden till ett redan bestämt pris. Utställaren av optionen är då skyldig att köpa/sälja aktien om köparen (innehavaren) så önskar. Det som bestämmer om innehavaren vill använda sin option vid lösendatumet är om denne kan köpa/sälja aktien till ett lägre resp. högre pris i relation till för stunden gällande aktiekurs. Utställaren av optionen får betalt för optionen (risken denne tar) i form av en optionspremie. Optionen kan fram till och med lösendatumet köpas och säljas till ett av marknaden bestämt pris.
AAktieportföljBrukar man kalla dom aktier en privatperson eller ett företag äger och förvaltar.
AAktiespararnaSveriges Aktiesparares Riksförbund. En organisation vars syfte är att bevaka de svenska aktieägarnas intressen.
AAktieterminEtt köpeavtal med aktier som underliggande vara avsett att fullgöras vid en bestämd tidpunkt i framtiden till ett pris som fastställs när avtalet träffas.
AAktiv riskEtt statistiskt mått där man utifrån en viss sannolikhet anger med hur många procent den årliga avkastningen från en värdepappersportfölj förväntas avvika från en indexportföljs avkastning.
AAktivsida / AktivaTillgångssidan i en balansräkning.
AAktuell kursDen senaste noterade kursen.
AA-listanDen mest "prestigefyllda" listan på Stockholmsbörsen. Kraven är höga på de bolag som listas där. Bland annat krävs minst 3 års verifierbar historia, minst 2000 ägare som vardera äger en handelspost samt en tillfredsställande spridning av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.
AAllegatBokföringsunderlag.
AAllemansfondVar fram t.o.m. 1996 ett skattegynnat aktiefondsparande.
AAllemanssparandeSparform där de sparade pengarna överförs från banken till Riksgäldskontoret. Sparformen upphörde den 30 juni 1998.
AAll time high - ATHDen högsta noteringen som exempelvis en aktie eller ett index någonsin haft i sin historia.
AAllmänna målBetalningskrav som stat och kommun har. Kan vara skatter, böter eller studiemedel.
AAllmän försäkringSamlingsnamn för sjukförsäkring, föräldraförsäkring, folkpension och försäkring för tilläggspension. Som allmän försäkring är även frivillig sjuklöne- och pensionsförsäkring anslutna. Den allmänna försäkringen sköts av riksförsäkringsverket, försäkringskassan och andra lokala organ.
AAllmän pensionsavgiftEn avgift som betalas på inkomst av anställning eller av annat förvärvsarbete.
AAllmänna arvsfondenFond som erhåller medel från avlidna personer som inte efterlämnar arvsberättigade släktingar eller har upprättat ett testamente. Medlen förvaltas av kammarkollegiet och används för främjande av vård och fostran av barn och ungdom samt omsorg om handikappade.
AAllmänna Reklamationsnämnden, ARNARN är knuten till Konsumentverket och lämnar rekommendationer till lösningar av tvister mellan konsumenter och näringsidkare.
AAllmännyttigt bostadsföretagEnligt svensk lag är ett allmännyttigt bostadsföretag ett bolag eller en stiftelse som äger bostäder och arbetar utan eget vinstsyfte i samverkan med och under tillsyn av kommun.
AAllokeraAvsätta för bestämt ändamål. Begreppet resursallokering används ofta vilket avser statens eller offentliga myndigheters planmässiga fördelning av krediter eller produktionsfaktorer mellan olika näringsgrenar, branscher eller företag.
AAluminum futuresAluminiumterminer.
AAmerikansk optionEn option av amerikansk typ kan lösas in när som helst under löptiden. Aktieoptioner är av amerikansk typ medan OMX-optioner är europeiska.
AAMEXAmerican Stock Exchange.
AAmorteringAvbetalning på skuld.
AAmorteringsbeloppDet belopp med vilket man betalar av på en skuld.
AAnbudOffert.
AAndelsvärdeOfta värdet på en andel i en fond.
AAndrahandsmarknadMarknad för placering av penningmarknads- eller kapitalmarknadsinstrument som redan utgivits.
AAnnuitetslånEtt lån som är upplagt så att summan av ränta och amortering är lika stor vid varje delbetalning. Dvs. man betalar en fast månadskostnad.
AAnskaffningsvärdeDet pris som t ex en aktie hade vid tidpunkten för köpet.
AAnståndAtt få anstånd med att exempelvis betala en skuld innebär att man får mer tid på sig för att betala.
AAnsvarsfrihetBolagsstämman godkänner styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning av aktiebolag under det gångna verksamhetsåret. Det innebär att bolaget avstår från att göra anspråk på skadestånd mot någon av dessa personer. Till grund för beslutet om ansvarsfrihet ligger styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse. Om ansvarsfrihet inte beviljas av en majoritet på bolagsstämman eller ägare till minst 1/10 av samtliga aktier kan talan om skadestånd väckas. Beslut om ansvarsfrihet förekommer även i föreningar.
AAnsvarsförbindelseÅtagande att fullgöra vissa ekonomiska förpliktelser i ett företag bl a diskonterade växlar, borgensförbindelse, pensionsåtagande.
AAnsvarsförsäkringEn form av sakförsäkring som skyddar försäkringstagaren mot ersättningsanspråk från dem han genom oförsiktighet eller vårdslöshet vållat skada.
AAnnual closingÅrsbokslut.
AAnnual dividendÅrsutdelning.
AAnnual general meetingÅrsmöte.
AAnnual reportÅrsredovisning.
AApportegendomFastigheter, varulager och liknande som vid apportemission används som betalning för aktier.
AApportemissionEn emission som genomförs där bolaget tillskjuts/överlåtes kapital i form av tillgångar (maskiner, utrustning) istället för kontanter.
AApprecieringUppgång i en valutas värde i förhållande till andra valutors. Motsatsen kallas depreciering.
AArbitrageHandel som utnyttjar skillnader i kurser på olika marknader eller vid olika tidpunkter.
AArbetslöshetsförsäkringEn försäkring som medför rätt till ersättning vid arbetslöshet på bestämda villkor. Handhas av erkända arbetslöshetskassor. De som är medlemmar i dessa kassor berörs av skyddet.
AArvsskattNär en förmögenhet genom ett arv eller testamente övergår till annan fysisk eller juridisk person beskattas denna. Arvsskatten beräknas på var och en av de arvs- eller testamentslotter som uppstår vid fördelning mellan arvingar respektive testamentstagare av dödsboets behållning enligt bouppteckningen.
AA-shareA-aktie.
AA-skattPreliminär skatt.
AAsked priceSäljkurs.
AAssetsTillgångar.
AAssociation / SammanslutningInom associationsrätten behandlas frågor om rättsverkan beträffande olika former av samverkan för ekonomiska och ideella syften.
AAssuransFörsäkring.
AAttesteraAtt skriftligen intyga att en sak är riktig / sanningsenlig.
AAttract40Segment under O-listan med de 40 mest omsatta aktierna den senast halvårsperioden.
AAuktionEn budgivning där försäljning görs till högstbjudande av olika intresserade köpare.
AAuktoriseraKompetensförklara.
AAutogiroEtt sätt att betala räkningar som ofta återkommer för företag och privatpersoner som har bank- eller postgiro där pengarna dras automatiskt.
AAvansVinst, förtjänst.
AAvbetalningsköpNär köparen först betalar en handpenning och därefter resten av pengarna med ränta i omgångar enligt ett avtal.
AAvbetalningsplanEn plan som i vissa fall upprättas när den betalningsskyldige ej skött sina betalningar.
AAvdragsrättRätt för den som ska redovisa moms att dra av ingående moms på inköp för verksamheten.
AAviseringsavgiftEn avgift som en låntagare får betala för att få ett inbetalningskort hemskickat.
AAvistaTransaktion med likvid och leverans i samband med avslut.
AAvkastningInkomst som är resultatet av en investering. För aktier kan avkastningen komma från utdelning och en kursuppgång. För företag: Vinsten dividerad med företagets kapital är ett mått på kapitalets avkastning (räntabilitet).
AAvkastningsfondEn räntefond som äger obligationer och andra skuldebrev till ett värde som överstiger en fjärdedel av fondförmögenheten. Kallas ibland obligationsfond, räntefond eller penningmarknadsfond.
AAvkastningskurvaEtt diagram som visar den beräknade avkastningen på värdepapper med olika löptider och som är jämförbara.
AAvkastningspapperTillväxtpapper.
AAvkastningsvärdeNuvärdet av framtida intäkter.
AAvknoppningNär en del av ett företag tex. ett dotterbolag blir självständigt och noteras för sig självt på en marknadsplats. Oftast delas aktierna i det nya bolaget ut till aktieägarna i moderbolaget.
AAvräkningsnotaHandling som upprättas vid köp eller försäljning av aktier och andra värdepapper.
AAvskrivningNär en tillgångs anskaffningskostnad fördelas över flera redovisningsperioder med hänsyn till tillgångens ekonomiska livslängd.
AAvslutEn slutförd affär där en överenskommelse mellan köpare och säljare ägt rum.
AAvslutsdagDen dag man gör en aktie- eller obligationsaffär.
AvstämningsbolagBolag som tagit in avstämningsförbehåll i sin bolagsordning. Bolaget kan därmed ansluta sig till VPC vilket är en förutsättning för att kunna sprida ägandet till en större krets av aktieägare.
AAvstämningsdagDen dag företaget fastställer vilka aktieägare som har rätt att närvara på bolagsstämman, få del av utdelningen eller delta i en emission.
AAvstämningsdag - SkattekontoDen dag ditt skattekonto stäms av/har stämts av.
AAvsättningEn term inom bokföring som innebär att medel förs över från ett konto till ett eller flera andra konton eller fonder, t ex reservfond och dispositionsfond.
AAvyttringstidpunktDen tidpunkt då bindande avtal träffats om försäljning, byte eller därmed jämförlig överlåtelse.
BBackofficeEn avdelning för avveckling, registrering och kontroll av affärshändelser tex inom värdepappers- och valutahandel.
BBad willKan vara dålig publicitet som minskar företagets anseende och värde.
BBaisseEn börstendens som kännetecknas av kraftigt sjunkande kurser under hög omsättning.
BB-aktieBrukar vara röstsvagare än A-aktier. Innehavaren av en B-aktie har vanligtvis 1/10 röst i bolaget. I övrigt är det ingen skillnad.
BBalance of tradeHandelsbalans.
BBalance sheetBalansräkning.
BBalanced budgetBudgetbalans.
BBalanserad vinstEn kvarstående vinst som beskattats men inte utdelats till aktieägarna eller avsatts till fond.
BBalansomslutningSumman av tillgångssidan eller skuldsidan i balansräkningen.
BBalansräkningSammanställning av ett företags tillgångar, skulder och eget kapital.
BBankEtt kreditinstitut som finansierar sin verksamhet till exempel genom inlåning från allmänheten. Bankerna i Sverige står under tillsyn av Finansinspektionen. I Sverige finns bankaktiebolag (affärsbanker) och sparbanker. Nu för tiden har de samma stöd i lagen att tillhandahålla alla olika slags banktjänster men skiljer sig genom olika företagsformer och ägandeförhållanden.
BBank acceptBankgaranti.
BBank guaranteeBankgaranti.
BBank noteSedel.
BBank of commerceAffärsbank.
BBank of issueSedelutgivande bank.
BBank rateBankränta.
BBank shareBankaktie.
BBankaktiebolagEtt bolag som fått tillstånd av regeringen att driva bankrörelse, i dagligt tal affärsbank.
BBankautomatUttagsautomat för sedlar.
BBankbyrånKonsumenternas Bankbyrå.
BBankcertifikatSkuldebrev utgivet av bank, utställt på innehavaren och med en löptid på högst ett år.
BBankdagDag när banker i allmänhet har öppet.
BBankfackEtt utrymme i en bank som kan låsas och hyrs ut för förvaring av värdepapper, värdesaker och liknande.
BBankfri dagEn dag som vid betalning av växlar, lån etc är jämställd med söndag och allmän helgdag. Svenska bankfria dagar är lördagar samt midsommarafton, julafton och nyårsafton.
BBankgarantiEn form av borgen som en bank ställer för en persons eller ett företags kredit gentemot tredje person. Bankgarantin har en mycket viktig betydelse vid utlandsaffärer och upplåning utomlands.
BBankgiroEtt system för överföring av betalningar.
BBankingBankväsen.
BBanking houseBankhus.
BBanking secretaryBanksekretess.
BBankirEnskild person eller ett företag som driver bankmässig rörelse.
BBankkortBetalkort, kreditkort.
BBanklönekontoEtt konto som arbetsgivare öppnar i en bank för var och en av sina anställda för att där sätta in nettolönen vid varje lönetillfälle. Kontona är räntebärande och kan kombineras med kredit.
BBankobligationRäntebärande obligation utgiven av bank.
BBankruttKonkursmässig.
BBanksekretessInnebär att tystnadsplikt råder för anställda i bank. De får alltså inte avslöja sina kundförhållanden för obehöriga.
BBarnbidragBidrag som betalas ut av staten utan behovsprövning till målsman för barn under 16 år.
BBasbeloppFastställs en gång om året av regeringen och speglar prisnivåns förändringar och ligger till grund för beräkningen av exempelvis studiemedel och pension.
BBASMEKBasmetallobligation. En obligation vars avkastning är knuten till prisutvecklingen för en eller flera metaller.
BBasårDet år som man har som utgångsår för beräkning av indextal.
BBear marketKallas en nedgång på minst 30% efter 50 kalenderdagar. Mellan 1899 och 1999 har USA haft 26 Bearmarkets som har har haft en genomsnitts längd på 17,4månader och 30,8% nedgång.
BBearerInnehavare.
BBearer securityVärdepappersinnehavare.
BBefintligt skickEtt avtalsvillkor där en säljare friskriver sig från ansvar för fel i det som säljs och därigenom lägger en undersökningsplikt på köparen.
BBegravningsavgiftEn avgift som alla folkbokförda i Sverige måste betala oavsett om man inte tillhör Svenska kyrkan eller annat trossamfund. Avgiftens storlek beror på var du är bosatt. För dem som är medlemmar i Svenska kyrkan ingår begravningsavgiften i kyrkoavgiften.
BBegränsad ansvarighetNär delägarna i ett företag endast ansvarar för och riskerar sin del av ägandet i företaget. Gäller främst aktieägare i aktiebolag och medlemmar i ekonomiska föreningar.
BBelåningPantsättning av aktier eller liknande i utbyte mot pengar.
BBelåningsvärdeDet värde till vilket t ex en fastighet eller ett värdepapper högst kan belånas.
BBenchmarkJämförelseindex.
BBench markObligation eller annat värdepapper av där handeln är livlig och som fungerar som riktmärke för prissättning av andra obligationer med samma löptid.
BBenchmarks issuesMarknadsledande obligationer.
BBenchmarkingEn teknik som går ut på att jämföra det egna företaget med hjälp av nyckeltal eller andra mått med branscher eller konkurrenter.
BBeneficiumDet som den betalningsskyldige har rätt till att undanta för egen och sin familjs räkning när det är fråga om utmätning eller konkurs.
BBeskattningsbar inkomstFysiska personer: Den taxerade inkomsten eventuellt minskad med extra avdrag för nedsatt skatteförmåga och grundavdrag.
BBeskattningsårDet år inkomsten tjänas in. För de flesta skattskyldiga är beskattningsåret detsamma som ett kalenderår. Taxering sker året efter.
BBesittningBesittning innebär att man med rätt eller orätt innehar något. Det vill säga på ett eller annat sätt kan förfoga över föremålet.
BBestridaInnebär att man vägrar betala ett betalningskrav därför att man anser att det är oriktigt.
BBetalkortPlastkort som ges ut av banker, butikskedjor och bensinbolag. När man betalar med kortet debiteras beloppet automatiskt på ens banklönekonto eller via faktura.
BBetalkursDen kurs till vilken man gjort avslut, alltså priset som har betalats för till exempel en aktie.
BBetalningsanmärkningNär kronofogde eller domstol fastställer en skuld som inte betalats i tid. Anmärkningen finns registrerad i tre år och är kvar under denna tid även om skulden betalas.
BBetalningsfastställelseEn fordringsägare kan ansöka om betalningsfastställelse i samband med ansökan om betalningsföreläggande eller stämning. Det förutsätter dock att borgenären har panträtt i fast egendom eller företagshypotek som säkerhet.
BBetalningsföreläggandeEtt bevis på att ett ekonomiskt krav är riktigt.
BBetalningsmedelAlla medel som är disponibla för direkt betalning exempelvis sedlar, mynt, checkar och postväxlar.
BBetalningsplanVid en skuldsanering ska en betalningsplan fastställas. Planen löper normalt under fem år och ur den kan man läsa när och med hur mycket borgenärerna ska ha betalt av gäldenären.
BBetalningspåminnelseEn uppmaning från exempelvis en kreditgivare att betala en förfallen fordran.
BBetavärdeEtt mått på hur volatil (rörlig) en aktie är i förhållande till ett index. Ett betavärde på 1 innebär att aktien stiger 1 % om det index man jämför med också gör det. Ett högt betavärde innebär hög volatilitet.
BBidBjuda.
BBid and offerKöp och säljkurs.
BBid priceKöpkurs.
BBillVäxel eller räkning.
BBill brokerVäxelmäklare.
BBill brokingVäxelhandel.
BBill discountVäxeldiskontot.
BBindningstidDen tid ett kontos räntesats är bunden.
BBlancokreditKredit utan speciell säkerhet.
BBlancoöverlåtelseEn överlåtelse av värdehandling genom påskrift av innehavaren utan angivande av och till vem handlingen avser.
BBlandekonomiEtt ekonomiskt system där i huvudsak marknadsekonomi råder men där statsmakterna och övriga försöker påverka den ekonomiska utvecklingen i syfte att skapa ökad ekonomisk och social trygghet, utjämna konjunkturer och skapa jämnare fördelning mellan medborgarna. Sverige är ett exempel på en blandekonomi.
BBlandfondEn fond som kombinerar investeringar i räntebärande värdepapper med aktier.
BBlankningBlankning är en spekulation i kursnedgång. Det innebär att man lånar värdepapper och säljer dem. Sen köper man tillbaka värdepapperna till ett förhoppningsvis lägre pris och återlämnar dessa till ägaren. Vinsten eller förlusten blir då mellanskillnaden mellan säljkursen och köpkursen. Detta är ett sätt att tjäna på en nedåtgående trend.
BBlockadEn blockad mot en arbetsgivare innebär en stridsåtgärd av arbetstagare för att t ex hindra rekrytering av arbetskraft. Kan även vara avspärrning av ett område eller liknande för att förhindra tillförsel av varor till ett land.
BBlue chipsKallar man de största och mest betydelsefulla bolagen på börsen. Ericsson i Sverige är ett exempel på ett sådant företag.
BBM Bäst möjligtOm man i sin order till mäklaren anger priset bäst möjligt överlåter man till denne att avgöra vilket pris din köp eller säljorder ska avslutas på.
BBokföringRegistrering av en rörelses löpande affärshändelser och en sammanställning av de övriga uppgifter som krävs för att visa bolagets ekonomiska läge.
BBokföringsdagDen dag då exempelvis en insättning bokförs på kontot.
BBokslutEtt avslutande av alla konton i bokföringen och ett sammanställande av tillgångar och skulder i en balansräkning vid slutet av redovisningsperioden samt av intäkter och kostnader under denna i en resultaträkning.
BBokslutsmetodDen metod för momsredovisningen som innebär att man under beskattningsåret grundar redovisningen enbart på kontanta in- och utbetalningar.
BBokslutsrapportEn översikt över ett företags resultat föregående bokslutsår. Mest intressant är ofta uppgifter om orderingång, prognoser och liknande som indikerar var nästa års resultat hamnar.
BBokslutsdispositionÅtgärd för att reglera resultatet. En bokslutsdisposition har inget direkt samband med årets löpande affärshändelser.
BBolagEn sammanslutning av två eller flera personer för att driva ekonomisk verksamhet. Exempelvis ett aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma.
BBolagsstämmaSkall enligt lag hållas minst en gång varje år och alla aktieägare har rätt att närvara. Under stämman behandlas en rad viktiga beslut som val av styrelse med mera.
BBondObligation.
BBond brokerObligationsmäklare.
BBond couponObligationskupong.
BBond deptObligationsskuld.
BBond fundsObligationsfonder.
BBond holderObligationsinnehavare.
BBond indexObligationsindex.
BBond indiceObligationsindex.
BBond issueObligationsemission.
BBond loanObligationslån.
BBond marketObligationsmarknad.
BBond quotationObligationskurs.
BBond ratingObligation rating.
BBond redemptionObligationsinlösen.
BBond salesmanObligationsförsäljare.
BBond seriesObligationsserie.
BBond swapObligationsswap.
BBond traderObligationshandlare.
BBond tradingObligationshandel.
BBonusEn extra gottgörelse exempelvis återbäring på försäkringspremie eller högre tilldelning vid en aktieutdelning.
BBonus issueFondemission.
BBook priceBokfört värde.
BBoomSnabb ekonomiskt uppsving.
BBorgenSäkerhet. Att gå i borgen för någon är att ta på sig ansvaret för någons skulder.
BBorgenslånLån där en borgen är säkerhet.
BBorgensmanPerson som gått i borgen för någon.
BBorgenärDen som lånar ut pengar.
BBoräntorRäntan på bolån.
BBostadsinstitutBenämning på de hypoteksinstitut som mot säkerhet av pantbrev i fastighet, lämnar fastighetslån och byggnadskrediter.
BBostadsobligationObligation som ges ut av bostadsinstitut.
BBostadsrättDen rätt som enligt lag en medlem i en bostadsrättsförening har att mot betalning utan tidsbegränsning nyttja ett hus eller en del av ett hus som ägs av föreningen.
BBostadsrättsföreningEn ekonomisk förening som tillhandahåller bostäder åt medlemmarna.
BBotteninteckningInteckning med bästa förmånsrätt i den intecknade egendomen.
BBottenlånEtt lån mot säkerhet med bästa förmånsrätt i fastighet eller tomträtt, i regel inom 75 % av pantvärdet.
BBouppteckningEn genomgång som dödsboets delägare gör av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder och den handling som då upprättas.
BBranschBenämning på en grupp av företag som bedriver likartad verksamhet.
BBreak-evenFör företag: Den försäljningsvolym som krävs för att intäkterna precis skall täcka kostnaderna. För privatperson: Den kurs där man går plus-minus noll på en affär, ofta med courtage inräknat.
BBrokerPerson som på någon annans uppdrag köper och säljer varor eller värdepapper utan att själv ha tillgång till dessa. Mäklare.
BBrokerage firmMäklarfirma.
BBrokerage houseMäklarhus.
BBruksvärdeEtt begrepp som står för skäligt hyresbelopp.
BBruttoIntäkter som redovisas före avdrag för kostnader.
BBruttomarginalBruttovinst i procent av omsättning.
BBruttonationalprodukt (BNP)Värdet av ett lands sammanlagda produktion av varor och tjänster under ett år.
BBrytpunktDen punkt där statlig skatt utgår på beskattningsbar inkomst av tjänst.
BBudgetEn ekonomisk plan för inkomster och utgifter.
BBudgetpropositionRegeringens förslag till statsbudget för nästa budgetår.
BBundet lånLån som inte kan sägas upp förrän efter ett överenskommet datum. Oftast är även räntesatsen bunden under viss tid så kallad fast ränta.
BBundet sparandeEn sparform där sparbeloppet inte får eller kan betalas ut till spararen före avtalad tidpunkt.
BBurn-rateAvser oftast i vilken takt ett bolag bränner pengarna i sin kassa. Med andra ord hur hög förlusttakten är.
BBusiness angelEn enskild person som i ett tidigt stadium investerar pengar och ofta tid som styrelseledamot eller resurs i ett bolag.
BBäst möjligtInstruktion till fondkommissionärer att handla värdepapper till lägsta möjliga pris vid köp eller högsta möjliga pris vid försäljning.
BBörsMarknad för handel med värdepapper såsom aktier (fondbörs), varor (varubörs), eller valutor (valutabörs).
BBörsbolagBolag som har aktie inregistrerad vid Stockholms Fondbörs.
BBörsintroduktionNär ett aktiebolag ansöker om notering av bolagets aktier på en marknadsplats.
BBörskursDet pris som en aktie noteras till på börsen.
BBörsmedlemVärdepappersinstitut tex. bank och fondkommissionär som är medlem av fondbörsen och därmed har rätt att göra börsaffärer.
BBörsombudEtt ombud för en börsmedlem som efter godkännande av börsstyrelsen får handla med värdepapper på börsen.
BBörspostFör att göra aktiehandeln smidigare och effektivare så har man" uppfunnit" börsposter. En börsposts storlek bestäms utav företagen själva men brukar röra sig kring ett halvt basbelopp. Det går att handla med mindre aktier än börspostens storlek och även udda antal fungerar men det kan ta längre tid innan en sådan order går igenom.
BBörsstoppNär ett bolag för samtal med andra parter om uppköp av bolaget eller någon liknande genomgripande händelse kan företaget begära börsstopp i aktien. Då stoppas handeln i den aktien tillfälligt. Anledningen är att man vill hindra spekulationer i aktien innan informationen nått marknaden.
BBörsvärdeEtt bolags totala antal aktier multiplicerat med kursen. Tex. 1.000.000 aktier och en kurs på 100 kronor ger ett börsvärde på 100.000.000 kronor.
CC-aktieÄr röstsvagare än A-aktier. Oftast 1/10 dels röst. Vanligast är att bolag har en B-aktie men vissa bolag har en C-aktie istället.
CCallEn call (även kallat upprop) är en slags elektronisk auktion som samlar köpare och säljare på aktiemarknaden. Köpare och säljare kan vid vissa förutbestämda tidpunkter under några minuter ange priser till vilka man är beredd att köpa respektive sälja en aktie. Handelssystemet samlar sedan ihop alla köp- och säljordrar och räknar fram det pris till vilket flest aktier kan omsättas. Detta pris kallas jämviktspris eller callpris. Callen samlar alltså likviditet och resulterar i flera affärer till samma pris.
CCallableÅterkallbar.
CCall loanDagslån.
CCall moneyDagslånemarknaden.
CCall money rateDagslåneräntan.
CCall optionKöpoption.
CCapitalKapital.
CCapital investmentKapitalinvestering.
CCapital marketKapitalmarknaden.
CCapital stockAktiekapital.
CCash dividendKontant utdelning.
CCash flowKassaflöde. Innebär skillnaden mellan de intäkter och kostnader som genereras i ett bolags löpande verksamhet.
CCash-kortEtt kort med inbyggd mikroprocessor som kan laddas med pengar vilket kortinnehavaren kan använda sig av istället för kontanter vid köp.
CCentralbankEn bank som i stor utsträckning kontrolleras av staten. Riksbanken i Sverige är en sådan bank liksom Europeiska centralbanken ECB.
CCheckkreditEtt checkkonto med ett varierande kreditutrymme som kontohavaren kan utnyttja efter behov.
CClearingAvräkning. Upprättande av köpares eller säljares konton vid en värdepappers- eller valutaaffär.
CClearingavgiftDen avgift som OM Stockholmsbörsen tar ut vid handel med optioner.
CClearingorganisationEtt företag som har fått tillstånd att driva clearingverksamhet.
CCommercial bankAffärsbank.
CCommoditiesVaror.
CCommodities exchangeVarubörs.
CCommodity arbitrageRåvaruarbitrage.
CCommodity marketVarumarknad.
CCommon shareStamaktie.
CCompound interestSammansatt ränta.
CContract monthKontraktmånad.
CControllerBenämning på en funktion som ofta förekommer i större företag med uppgift att följa och styra dess ekonomiska utveckling.
CConversion loanKonverteringslån.
CConversion rateKonventeringskurs.
CConversion termKonverteringsvillkor.
CConvertKonvertera.
CConvertibleKonvertibel.
CConvertible bondKonvertibel obligation.
CConvertible currencyKonvertibel valuta.
CConvertible debentureKonvertibelobligation.
CConvertible loanKonvertibelt lån.
CCornerEn corner innebär att man som privatperson eller företag har ett aktieinnehav på minst 10 % av aktierna. Har man en corner så kan man förhindra uppköp av bolaget då det krävs minst 90 % för att genomdriva tvångsinlösen.
CCorporate dealerFöretagshandlare.
CCorporate financeFöretagsfinansiering. Finansiell rådgivning till företag avseende emissioner, börsintroduktioner, företagsförvärv, samgåenden och liknande.
CCountry riskLandrisk.
CCouponKupong.
CCoupon dateKupongens utbetalningsdag.
CCoupon taxUtdelningsskatt.
CCourtage - KurtageDen avgift som man måste betala till fondkommissionären när dessa utfört ett köp- eller säljuppdrag angående valutor, aktier med mera.
CCredit bankKreditbank.
CCredit capitalFrämmande kapital.
CCredit controlKreditkontroll.
CCredit instituteKreditinstitution.
CCredit marketKreditmarknaden.
CCredit ratingKreditrating.
CCredit riskKreditrisk.
CCross listingKorsnoterade noteringar.
CCurrencyValuta.
CCurrency circulationPenningcirkulation.
CCurrency fixingValutafixering.
CCurrency futuresValutaterminer.
CCurrency limitValutabegränsning.
CCurrency optionValutaoptioner.
CCurrency riskValutarisk.
CCurrency unitMyntenhet.
CCurrent yieldAktuell avkastning.
CCyklisk aktieEn cyklisk aktie är en aktie som svänger kraftigt beroende på konjunkturcykeln. Exempel på cykliska aktier är skogsbolag, rederier och varv.
DDagsindexIndexvärdet vid exempelvis börsdagens slut.
DDagslånEtt lån som banker och andra finansinstitut upptar emellan sig eller från Riksbanken från en bankdag till nästa. Vid tillfälliga kassaöverskott lämnar bankerna dagslån till Riksbanken.
DDagslåneräntaRäntan på bankers och andra finansinstituts dagslån i Riksbanken eller hos varandra.
DDagsorderEn order som löper ut om den inte har genomförts under den börsdag som den lades in eller följande börsdag om ordern lades in sedan börsen stängts. Alla order är dagsorder, såvida annat inte har angivits.
DDagsvärdeDet aktuella värdet på exempelvis en fond.
DDealerHandlare på fondbörsen eller på valuta- och penningmarknaden.
DDeal limitHandlarlimit.
DDebetEn bokföringsterm som betecknar ett kontos tillgångs- el kostnadssida.
DDebentureObligation.
DDebenture CapitalObligationsskuld.
DDebenture certificateMantel.
DDebenture holderObligationsinnehavare.
DDebenture issueObligationsemission.
DDebenture loanObligationslån.
DDebiteraEn bokföringsterm som innebär att på ett kontos debetsida bokföra en post. Även ett uttryck för när skattemyndigheterna påför den skattskyldige vissa skatter som anges på slutskattesedeln. Innebär ofta att något, exempelvis en avgift tillkommer, tas ut på konto, sätts upp på faktura eller motsvarande.
DDebt instrumentSkuldinstrument.
DDebt of interestRänteskuld.
DDefensiva aktierAktier som inte är speciellt känsliga för ränteförändringar eller konjunkturläget.
DDeflationMotsatsen till inflation. Deflation innebär en höjning av penningvärdet tillsammans med ett allmänt prisfall. Deflation uppstår vanligen genom en minskad ekonomisk aktivitet, minskad efterfrågan, stigande arbetslöshet och en sjunkande nationalprodukt.
DDelat ansvarInnebär att ansvaret för exempelvis betalningen av ett lån är delat på visst sätt.
DDelrättRätten att vid en fondemission i ett bolag erhålla nya aktier beroende på det gamla aktieinnehavet i företaget.
DDelårsrapportInformation från bolaget till aktieägarna om hur verksamheten har utvecklats. Ges ofta ut kvartalsvis.
DDeposit interestDepositionsränta.
DDeprecieringNär en valutas värde i förhållande till andra valutor minskar. Motsatsen är appreciering.
DDepressionDjup lågkonjunktur och ekonomisk kris.
DDepåFörvaring av värdepapper hos fondkommissionär.
DDepåbankssystemEtt dokumentslöst databaserat system för hantering av värdepapper i utländskt bolag. Administreras av respektive bank eller fondkommissionär.
DDenuntiationEtt meddelande till exempelvis en låntagare att lånet övertagits av en ny kreditgivare och att lånet från och med en viss tidpunkt skall betalas till denne.
DDerivatSe nedan.
DDerivatinstrumentEtt instrument vars värde är kopplat till värdet av en underliggande vara. Optioner, terminer och warrants är exempel på derivat.
DDetaljhandelDet sista ledet i den distributionskedja som för varorna från producent till konsument. Exempelvis självbetjäningsbutiker, varuhus och bensinstationer.
DDevalveringNedskrivning av ett lands valuta i jämförelse med andra länders.
DDirektavkastningAktieutdelningen i ett bolag bestäms på bolagsstämman. Utdelningen i förhållande till kursen på en aktie kallas direktavkastning. Till exempel: Om utdelningen per aktie är 7 kronor och aktiekursen är 200 kronor så blir direktavkastningen 3,5 %. 7/200 = 3,5.
DDirektinvesteringEn finansiell investering som innebär ett kontrollerande ägarinflytande i ett företag.
DDisagioKursförlust på valutor och värdepapper. Motsats till agio.
DDiscountRabatt, avdrag.
DDiscount bondNollkupongare.
DDiscount rateDiskontoränta.
DDiskaSe diskontera.
DDiska kontraktAtt beräkna nuvärdet av återstående betalningar när ett kontrakt bryts. (t ex vid avbrutna leasingkontrakt eller förtida omläggning av lån med bunden ränta).
DDiskonteraAtt räkna in framtida värden i en aktiekurs tex. nyheter, prognoser med mera. Eller när man beräknar nuvärdet av en framtida betalning.
DDisponibelNär något är möjligt att förfoga över, är tillgängligt.
DDistributionFörmedling av varor från producent till konsument.
DDividendUtdelning i aktiebolag.
DDividendUtdelning.
DDividend amountUtdelningsbelopp.
DDividend couponUtdelningskupong.
DDividend guaranteeUtdelningsgaranti.
DDividend historyUtdelningshistoria.
DDividend incomeUtdelningsinkomst.
DDividend paymentUtdelningsbetalning.
DDividend policyUtdelningspolitik.
DDividend reinvestmentÅterinvesterad aktieutdelning.
DDividend strippingKupongaffärer.
DDividend yieldUtdelningsräntan. 2 Dokumenterad vinstintjäningsförmåga. 3 För notering på Stockholms Fondbörs A-lista krävs dokumenterad vinstintjäningsförmåga dvs. att bolaget visat åtminstone i den senaste årsredovisningen att man har gjort en vinst som inte enbart är marginell.
DDonationEn gåva för ett bestämt, ofta ideellt, ändamål.
DDotterbolagBolag där mer än halva röstetalet för aktierna eller andelarna ägs av ett annat bolag (moderbolag), eller bolag där ett annat bolag (moderbolaget) till exempel genom avtal ensamt har ett bestämmande inflytande över bolaget.
DDow Jones Industrial Average (Dow Jones)Stort index i USA som består utav de 30 största industriaktierna i USA. Tungt viktade aktier i indexet är JP Morgan, IBM, Hewlett Packard och Exxon Mobil.
DDröjsmålsräntaDen ränta som en gäldenär måste erlägga om han inte betalar en fordran i tid.
DDual currency bondTvåfaldig valutaobligation.
DDual listningKorsnoterat värdepapper.
DDubbelbeskattningMenas att en och samma inkomst eller förmögenhet beskattas flera gånger; exempelvis att en bolagsvinst beskattas både hos bolaget och hos aktieägaren när bolagsvinsten först beskattas med 28 % och därefter beskattas med 30 % när aktieägaren får utdelning. 2 Kan också betyda att en inkomst beskattas i två olika länder.
DDurationDen genomsnittliga löptiden för en obligation eller en obligationsfond. Durationen mäter obligationen eller obligationsfondens räntekänslighet och därmed risken i placeringen och anges oftast i antal år.
DDödsboEn avliden persons kvarvarande tillgångar och skulder. Dödsboet är en juridisk person och delägarna är efterlevande make om giftorätt finns, arvingar och testamentstagare.
EEBITResultat före finansiella kostnader och skatt.
EEbit-multipelRörelsens värde vid årets slut dividerat med rörelseresultatet.
EEBITDAVinst före skatter, avskrivningar och räntebetalningar / amorteringar.
EECBDen europeiska centralbanken. Styr över penningpolitiken inom EMU.
EEffektiv avkastningAvkastningen som en ägare av ett värdepapper får i form av dels direktavkastning (utdelningar, avknoppningar) och dels kursförändring.
EEffektiv räntaDen årliga räntan på ett lån inklusive alla avgifter man som låntagare måste betala.
EEfterbörsBörshandeln efter de vanliga öppettiderna. Vid efterbörsen handlas även med mindre poster än börsposter.
EEget kapitalEtt företags förmögenhet, tillgångarna minus skulderna. Bolagets aktiekapital och pengar som finns i kassan.
EEkobrottEtt brott som är av ekonomisk art.
EEkonomisk föreningEn förening med syftet att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.
EElektronisk plånbokEtt kort med microprocessor som kan användas för betalning av småbelopp i butiker, kiosker, bussar och automater.
EEmerging marketsLänder med goda förutsättningar för tillväxt, till exempel länder i Asien och Latinamerika.
EEmissionUtgivande av nya aktier för att få in nytt kapital. En emission sker oftast i medverkan av en eller flera banker/fondkommissionärer.
EEmissionskursPriset som ska betalas för aktierna i en nyemission.
EEmittentDen som ger ut nya aktier eller andra värdepapper.
EEmitteraGöra en emission, d v s när ett bolag ger ut/säljer nya aktier.
EEMUInom EU. Den ekonomiska och monetära unionen.
EEquity fondVärdepappersfond.
EEquity OptionAktieoption.
EEuropeisk optionEn option som innebär att optionsinnehavaren endast kan påkalla sin rättighet, att köpa eller sälja det underliggande värdet, på optionens lösendag.
EEuroGemensam valuta för de tolv EMU-länderna.
EEuroräntaRänta på euromarknaden.
EExchangeBörs eller växlingskontor.
EExchange arbitrageValutaarbitrage.
EExchange businessBörsaffärer.
EExchange listBörslista.
EExchange of sharesAktieutbyte.
EExchange profitBörsvinster.
EExchange trade contractBörshandelskontrakt.
EExponeringEtt företag eller en bank har en så kallad exponering i en främmande valuta när dess tillgångar och skulder i valutan inte går jämnt upp.
EExportUtförsel av exempelvis varor och tjänster till andra länder.
EExtraordinary general meetingExtra bolagsstämma.
EExtraordinära posterIntäkter och kostnader som inte hör till företagets löpande verksamhet. Till exempel vinst eller förlust vid försäljning av anläggningstillgångar, koncernbidrag och emissionskostnader.
FF-skattsedelEn person med F-skatt betalar själv sin preliminära skatt, inkomstskatt, socialavgifter m.m.
FFA-skattEn person som är löntagare och bedriver näringsverksamhet vid sidan av sin anställning kan ha både F-skatt och A-skatt.
FFace amount/valueNominellt värde.
FFakturaEn räkning från en säljare till köpare som innehåller uppgifter om levererade varor eller tjänster, priset på dessa, den summa som köparen ska betala, betalningsvillkor med mera.
FFaktureringEtt utfärdande och avsändande av faktura från en säljare till  en köpare.
FFast börstendensEn positiv börstendens då de flesta aktier stiger.
FFast egendomEn mark indelad i fastigheter med tillhörande byggnader och anläggningar med fast inredning samt på rot stående träd och andra växter.
FFastighetEtt bestämt markområde med eller utan befintliga byggnader och övriga anläggningar.
FFEDFederal Reserv. Den amerikanska centralbanken.
FFill and killOrdervillkor som innebär att mäklaren ska köpa eller sälja upp till specificerad volym och sedan makulera ordern.
FFill or killOrdervillkor som innebär att mäklaren ska köpa eller sälja hela den specificerade ordern, eller inte göra affär alls.
FFinal dividendEn slutbetalning av ett räntebärande värdepapper.
FFinancial yearRäkenskapsår.
FFinancierFinansiär.
FFinancingFinansiering.
FFinancing bankFinansieringsbank.
FFinansbolagAktiebolag som driver verksamhet genom att lämna kredit och förvärva fordringar.
FFinanserEkonomi i största allmänhet.
FFinansinspektionenStatlig myndighet som har till uppgift att övervaka bankernas, fondkommissionärernas, fondbörsens, kreditmarknadsbolagens och försäkringsbolagens verksamhet.
FFinansiellt institutEtt företag som inte är ett kreditinstitut men vars huvudverksamhet består i att förvärva aktier eller driva valutahandel eller värdepappershandel.
FFinansiella instrumentEtt värdepapper som är avsett för handel på värdepappersmarknaden. Exempelvis aktier, optioner och terminer.
FFinansieringAnskaffande av medel som behövs för att exempelvis driva ett företag, köpa en produkt eller tjänst. Medlen kan anskaffas via lån, riskkapital eller liknande.
FFinancial futuresFinancial futures-kontrakt är en överenskommelse att per ett framtida datum köpa eller sälja ett finansiellt instrument, vilket kan vara börsindex, räntebärande värdepapper eller valutaväxlingsavtal.
FFinanskrisenKrisen som uppstod på finansmarknaderna i början av 1990-talet och som utlöstes av att fastighetspriserna sjönk kraftigt.
FFinansnettoDen summa som innebär skillnaden mellan räntor och andra kapitalkostnader som företaget betalar samt de räntor och andra kapitalintäkter företaget får in.
FFixed assetsAnläggningstillgångar.
FFixed bondObligationer med en fast ränta under hela löptiden.
FFixed capitalAnläggningstillgångar.
FFixed chargesFasta kommissioner.
FFixed costsFasta kostnader.
FFixed debtFasta räntebärande värdepapper.
FFixed depositFast inlåning.
FFixed interestFast ränta.
FFixed ratesFasta växelkurser.
FFlauKraftlös, vilket i börssammanhang betecknar matt stämning.
FFloatKallas det då en part i en betalningskedja disponerar medel utan att betala ersättning i form av ränta till motparten.
FFloating exchangerateFlytande växelkurser.
FFluktueraVariera.
FFondKapital som avsatts för särskilt ändamål eller sparats för att inte användas med omedelbar förbrukning.
FFondaktieAktie som ges ut genom fondemission.
FFondandelAndel i värdepappersfond.
FFondavdelningAvdelning inom bank som har till uppgift att handlägga köp och försäljning av värdepapper.
FFondbolagEtt aktiebolag som av Finansinspektionen har tillstånd att driva en eller flera värdepappersfonder.
FFondbyteByte av en värdepappersfond till en annan.
FFondbörsEn inrättning för köp och försäljning av värdepapper. Tex. OM Stockholmsbörsen.
FFondemissionEmission som innebär att företaget ökar sitt aktiekapital. Detta innebär att du som aktieägare får fler aktier utan att det totala värdet på ditt aktieinnehav förändras.
FFondförmögenhetDet samlade värdet på alla värdepapper beräknat på senaste betalkurs varje börsdag, samt likvida medel och fordringar minus skulder.
FFondförvaltareDen eller de som sköter fondens investeringar.
FFondkommissionärEtt företag som sysslar med mäkleri av finansiella instrument.
FFondkontoEtt konto för fondsparande.
FFordringsägareBorgenär.
FForeign currency tradeValutahandel.
FForeign exchangeUtländsk börs.
FForeign exchange arbitrageValutaarbitrage.
FForeign exchange departmentValutaavdelning.
FForeign exchange marketValutamarknaden.
FForeign exchange tradeValutahandel.
FForeign exchange transactionValutatransaktion.
FForward quotationTerminsnotering.
FForward rateTerminskurs.
FForward saleTerminsförsäljning.
FForward tradingTerminshandel.
FForward transactionTerminsaffär.
FFree shareFria aktier.
FFrihandelHandel utan tullar och andra hinder.
FFrihandelsområdeTvå eller fler länder som avskaffat sina tullar gentemot varandra.
FFullmaktNär en person godkänner att en annan person exempelvis handlar i fullmaktsgivarens ställe.
FFundamental analysAtt med hjälp av vinstprognoser, nyckeltal, framtidsutsikter osv. bedöma hur företagets aktiekurs ska utvecklas i framtiden. Man kan säga att allt som har med bolaget att göra är fundamental analys. Brukar förkortas FA.
FFusionEn sammanslagning av två eller flera företag.
FFuturesKöp och försäljning av råvaror, värdepapper eller valutor där pris, ränta eller kurs görs upp vid ett tillfälle och där leverans och betalning sker vid en senare tidpunkt.
FFuture priceTerminspris.
FFuture rateTerminskurs.
FFutures contractTerminskontrakt.
FFutures exchangeTerminsbörs.
FFysisk personEn individ.
FFörbehållsbeloppDet belopp som en person har rätt att behålla för sitt och sin eventuella familjs uppehälle vid en utmätning av inkomst.
FFörfallI samband med optioner: sådana optioner som inte utnyttjas genom lösen och för vilka så kallad stängning inte genomförs. Optionerna går då på slutdagen till förfall, alltså upphör att existera.
FFörfallodagDen dag då ett lån eller en faktura senast ska betalas.
FFörlagslånLångfristiga lån upptagna av banker och större industriföretag.
FFörmånsrättVissa fordringars företrädesrätt framför andra till betalning ur gäldenärens egendom. Förmånsrätt är oftast förekommande vid en konkurs.
FFörmögenhetSkillnaden mellan tillgångar och skulder.
FFörmögenhetsförvaltningBanker som erbjuder sina kunder olika tjänster och rådgivning såsom fondsparande, aktiesparande, försäkringar och skatter.
FFörmögenhetsskattSkillnaden mellan en persons tillgångar och skulder är skattepliktig. Den förmögenhet som ska beskattas är den del som överstiger fribeloppet.
FFörpliktelserSkyldigheter och åtaganden som man måste fullgöra.
FFörseningsavgiftEn fast avgift som tas ut vid försening av en betalning. Avgiften måste varit med i avtalet för att den skall gälla.
FFörskottEtt penningbelopp som betalas innan en vara eller tjänst levereras.
FFörskottsräntaBetalning eller utbetalning av ränta i förskott.
FFörtidslösa lånInnebär att man löser ett lån innan dess bindningstid gått ut.
FFörvaltarberättelseEn konkursförvaltares redogörelse kring förhållandena i ett konkursbo.
FFörvaltarregistreringRegistrering av värdepapper i en fondkommissionärs namn i stället för i ägarens namn.
FFörvaltningsavgiftEn avgift som ett fondbolag tar ur fonden för att kunna förvalta och administrera fonden.
FFörvaltningsbolagEtt bolag vars verksamhet består i att äga och förvalta fast eller lös egendom, till exempel fastigheter eller värdepapper.
FFörvärvsinkomsterInkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet.
FFörädlingsvärdeVärdet av ett företags produktion minus värdet av insatsvarorna som har använts.
GGemensam marknadEtt ekonomiskt samarbete mellan olika länder som sinsemellan avvecklar tullar och diverse andra handelshinder men inför tullar mot yttre marknader.
GGemensamt kontoEtt konto som ägs av två eller flera kontohavare.
GGeneralindexEtt index som innehåller samtliga aktier noterade på Stockholms Fondbörs. Indexet är viktat efter hur stort börsvärde respektive företag har.
GGeneralstrejkEn strejk som berör hela arbetsmarknaden.
GGenomsnittsmetodenEtt sätt att beräkna anskaffningsvärdet för olika värdepapper exempelvis aktier.
GGiroEtt betalningssystem utan kontanter där medel gireras från betalarens konto till mottagarens konto.
GGod banksedEtt samlande uttryck för hur en bank bör uppträda mot exempelvis sina kunder och konkurrenter på marknaden.
GGoing publicBörsintroduktion.
GGood willI företagsekonomiskt hänseende är goodwill det immateriella värde som representeras av ett företags namn och rykte, varumärke, kundkrets etc. Goodwillen utgör då skillnaden mellan företagets verkliga värde och värdet enligt balansräkningen. Om ett bolag köper ett annat representerar goodwillen det övervärde som utgörs av skillnaden mellan koncernens anskaffningsvärde på aktierna och marknadsvärdet på tillgångar och skulder i dotterbolaget vid förvärvstillfället.
GGold bullionGuldtacka.
GGoldcoins futuresGuldmyntsterminer.
GGold debentureGuldobligation.
GGold depositGulddepå.
GGold standardGuldmyntfot.
GGovernment bondStatsobligation.
GGovernment bond loanStatsobligationslån.
GGovernment loanStatslån.
GGovernment securitiesStatsvärdepapper.
GGraderad rösträttGraderad rösträtt innebär att vissa aktier i ett bolag har flera röster än andra vid bolagsstämman.
GGross national productBruttonational produkt.
GGross profitBruttovinst.
GGrossistEtt led i distributionen där grossisten förmedlar varor till detaljhandeln och andra större förbrukare men inte till konsumenterna.
GGrowth fundTillväxtfond.
GGrundavdragEtt belopp med vilket den taxerade inkomsten för en fysisk person minskas vid beräkningen av inkomstskatt.
GGrupphuvudmanI en mervärdesskattegrupp den person som svarar för redovisning och betalning av moms.
GGåvoskattEn statlig skatt som tas ut från mottagaren av gåvorna.
GGäldenärPerson som är skyldig någon pengar.
HHandelsavtalEn överenskommelse mellan två stater om utbyte av varor.
HHandelsbolagEn företagsform där två eller flera avtalat att tillsammans utöva näringsverksamhet i bolag.
HHandpantEn pant i lösöre som vid pantsättningen överlämnas till panthavaren eller tredje man.
HHausseEn börstendens som kännetecknas av när kurserna överlag kraftigt stiger under stor omsättning.
HHome bankingSkötande av bankaffärer via dator i hemmet.
HHedgingHedge på engelska betyder kringgärda, gardera. Penningplacering i fast egendom eller värdepapper som förväntas stiga i värde, för att motverka inflationseffekter eller förhandsköp av valuta/råvara för att säkra sig mot kursförlust.
HHembud / hembudsskyldighetSkyldighet enligt lag eller avtal att erbjuda den som har förköps- eller lösningsrätt till viss egendom/värdepapper att förvärva densamma.
HHemvistDen ort en person är folkbokförd på.
HHobbyverksamhetEn verksamhet som kännetecknas av varaktighet och självständighet men på grund av ett icke vinstsyfte inte anses vara en yrkesmässig verksamhet.
HHoldingbolagEtt förvaltningsbolag som genom sitt aktieinnehav kan ha ett väsentligt inflytande på andra bolags förvaltning.
HHumankapitalDet kapital de anställdas samlade kompetens och arbetsförmåga utgör.
HHypotekEn värdehandling som lämnats som säkerhet / pant till en långivare.
HHypoteksbolag / hypoteksinstitutEtt kreditinstitut vars uppgift är att lämna ut lån mot säkerhet av pantbrev i fast egendom.
HHävdad tendens / börsEn börstendens som kännetecknas av att kurserna till största delen är oförändrade eller något höjda jämfört med föregående dag.
HHävstångGenom att använda exempelvis warrants och optioner för att öka utväxlingen, d v s ge högre avkastning. Hävstång betyder att om aktien A går upp 4%. Så hade du om du ägde aktie A tjänat 4% men om du har en warrants i företaget med en hävstång på 3 så har du fått en uppgång på 12%.
HHögkonjunkturEn period där ekonomin stegrar.
II/K-talFörhållandet mellan intäkter och kostnader.
IIdeell föreningEn förening som inte har till syfte att bedriva ekonomisk verksamhet som exempelvis en ekonomisk förening.
IIMInnovationsmarknaden. Administrerar en börs för små bolag. Dessa bolag befinner sig oftast i utvecklingsstadiet och har en produkt som är på väg att kommersialiseras. Heter numer Innovationslistan på Nordic growth market.
IIM-listanInnovationsmarknadens börslista.
IImportInförsel från utlandet av varor och tjänster eller andra värden till det egna landet.
IInbördes affärBörsaffär där en fondkommissionär handlar på uppdrag av både köpare och säljare av ett visst värdepapper. Kommissionären för samman uppdragen till ett avslut.
IIndexIndex beskriver den genomsnittliga kursutvecklingen för tex. alla aktier på en börs eller liknande lista. Man använder sig ofta av så kallade viktade index. Läs nedan.
IIndex - viktadeEtt viktat index är ett index som beskriver den genomsnittliga utvecklingen för tex. alla aktier på en börs. De är ofta viktade medelvärden som gör att de större bolagen mätt i börsvärde påverkar mer än de små. Ett exempel på ett sådant här index är Stockholmsbörsens generalindex.
IIndexoptionEn option med ett index som underliggande vara. Tex. OMX.
IIndextungt bolagEtt bolag vars aktie omsätts mycket och därför påverkar index kraftigt.
IIndirekt aktieägandeÄgande av andelar i bolag och institutioner som i sin tur äger aktier.
IIndirekt skattSkatt som utgår på omsättning av varor och tjänster.
IIndrivningOm en skatteskuld inte betalas i rätt tid kan den lämnas till kronofogdemyndigheten som då kan kräva in skulden.
IInflationPrisökningstakt eller penningvärdeförsämring. Ökningen av konsumentprisindex, KPI,  är det vanligaste måttet på inflation.
IIngående momsEn skatt som uttas vid köp av varor och tjänster vid det fall då försäljningen medför skattskyldighet för försäljaren.
IIngångsvärdeAnskaffningskostnad vid reavinstberäkning för till exempel värdepapper eller fastighet.
IInkassoföretagEtt privat företag som får ersättning för att kräva in skulder för företag och privatpersoner.
IInkomstskattSkatt som betalas av fysiska personer och dödsbon till kommun, landsting och till staten.
IInkomstslagInkomst av tjänst, kapital eller näringsverksamhet.
IInkomstårDet år då man får de inkomster som deklareras under taxeringsåret.
IInköpsrättRätt som utfärdas till aktieägarna i ett bolag när de erbjuds att köpa aktier i ett annat bolag, till exempel vid avknoppning av dotterbolag.
IInlösendagDen dag värdepappret löses in av utgivaren.
IImmateriell tillgångTillgång i form av patent, goodwill, varumärke eller liknande.
IInlåningDe medel som hushåll, företag och andra sätter in på en bank eller annat kreditinstitut.
IInlåningskontoÄr ofta detsamma som ett sparkonto.
IInlåningsräntaDen ersättning en bank betalar till insättarna för insatta medel.
IInomlägeHur ett pantbrevs förmånsläge är i förhållande till andra pantbrev i samma fastighet.
IInsiderPerson som har tillgång till kurspåverkande information innan den blir offentlig. Tex. medlem i styrelsen eller anställd.
IInsiderbrottNär en person tjänar pengar på aktieaffärer med hjälp av hemlig information som denne fått genom sin anställning eller bekantskap med någon i ett börsföretag, en affärstidning eller myndighet mm. Finansinspektionen är den myndighet som behandlar sådana här brott.
IInsiderlagenReglerar dels förbud att utnyttja icke offentliggjord och kurspåverkande information om värdepapper (omfattar alla), dels insiders anmälningsskyldighet till Finansinspektionen när det är nödvändigt.
IInsolventNär en person inte kan betala sina skulder. Obestånd.
IInsättningsgarantiEtt skydd för kunden till bankerna och värdepappersbolagen vilket innebär att kundens medel i en bank garanteras belopp upp till 250 000 kr per kund och institut. Bundna placeringar som privatobligationer, fondsparande och pensionssparande omfattas inte av garantin.
IInsättningsgarantinämndenStatlig myndighet som övervakar insättningsgarantisystemet.
IInterestRänta.
IInterest arbitrageRäntearbitrage.
IInterest free loanRäntefritt lån.
IInterest on capitalRänteinkomster.
IInterest paymentRäntebetalning.
IInterest rateRäntefot.
IInterimsbevisKvitto på betalning vid teckning av aktier, obligationer med flera värdepapper som inte är färdiga att utlämnas vid emissionstillfället.
IIntjäningsförmågaResultatet före kreditförluster.
IIntressebolag, intresseföretagAktiebolag i vilket ett annat företag äger 20-50 procent av aktiekapitalet eller rösträtten och aktieinnehavet representerar en varaktig förbindelse. Företaget eller koncernen ska redovisa sådant innehav särskilt och i resultaträkningen uppge sina andelar i av intressebolag icke utdelade resultat.
IIntäktPeriodiserad inkomst, det vill säga en inkomst som hänförs till en viss redovisningsperiod (i regel ett räkenskapsår). 2 Investerare 3 Privatpersoner, institutioner och företag som investerar pengar i värdepapper eller andra värden.
IInvestmentbolagEtt företag som har som verksamhet att köpa in sig i bolag. Dessa bolag får lite speciella skattevillkor.
IInvestment analystInvesteringsanalytiker.
IInvestment clubAktiesparklubb.
IInvestment companyInvestmentföretag.
IInvestment incomeInvesteringsinkomst.
IInvestment policyInvesteringspolitik.
IInvestment shareInvestmentaktie.
IInvestment trustInvestmentbolag.
IInventarierTillgångar som är avsedda att användas i en verksamhet under flera år. Exempelvis maskiner.
IInvesteringPlacering av kapital i olika värden såsom värdepapper, fastigheter och konst.
IInvesteringsguldGuld som är avsett för investeringsändamål.
IInvestor relationsEn funktion inom ett företag som innebär att hålla kontakten och ge information till aktieägarna i företaget.
IInvändningNär en gäldenär inte anser sig behöva betala en skuld. Invändningen innehåller även en förklaring till ställningen.
IIPOInitial Public Offering. Nyintroduktion av aktie på börsen.
IIPSIndividuellt pensionssparande.
IIssue dateUtgivaredatum.
IIssue of sharesAktieemission.
IIssue priceEmissionskurs.
IIssuerEmittent.
JJoint ventureKonsortium eller samriskföretag. Ett företag som bildas för att minska riskerna för de inblandade eller för att snabbare sälja en produkt.
JJuridisk personEn sammanslutning som kan träffa avtal, ha skulder och fordringar samt tala och svara inför domstol. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handelsbolag, stiftelser och ekonomiska föreningar.
JJusterad vinstEtt företags resultat före bokslutsdispositioner och skatt där man minskar med antingen schablonskatt eller faktisk skatt plus eventuell latent skatt.
JJämförräntaResultatet vid beräkning enligt en branschgemensam modell för att jämföra sparräntor. Jämförräntan tar hänsyn till eventuella uttagsavgifter och räntemodeller.
KKalkylräntaDen beräknade avkastning som förväntas vid en investering.
KKapitalförvaltningAtt sköta någon annans tillgångar. Denna tjänst kan fondkommissionärer och banker erbjuda större kunder. Ofta sätter sig kunden och kommissionären sig ner och går igenom kundens placeringsstrategi och sedan får kommissionären fria händer att förvalta kapitalet bäst möjligt.
KKapitalkostnadFör ett lån: summan av ränta och amorteringar under en viss tid. För kapital investerat i ett företag: summan av räntor, utdelningskostnader, avskrivningar, internränta vid självfinansiering med mera.
KKapitalmarknadenDen del av kreditmarknaden som omfattar utbud och efterfrågan på långfristiga krediter.
KKapitalomsättningshastighetFakturerad försäljning i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital.
KKassaflödeSkillnaden mellan in- och utbetalningar som görs i bolagets löpande verksamhet.
KKkrFörkortning av kilokronor, alltså 1 000 kronor.
KKommissionFörsäljnings- eller inköpsform där en huvudman (kommittent) ger en mellanhand (kommissionär) försäljnings- eller inköpsuppdrag. Kommission kan även syfta på kommissionärens ersättning, provision, för att utföra uppdraget.
KKommissionärFörmedlar i eget namn affärer för en annan persons räkning. Tar som regel också hand om varorna utan att överta äganderätten.
KKoncernFlera företag som lyder under gemensam ledning. Varje företag inom en koncern är en självständig juridisk enhet.
KKoncernbidragVinster och förluster inom en koncern kan utjämnas genom att moderbolag som äger minst 90 % av aktierna i dotterbolag får ta emot eller ge koncernbidrag från eller till sådant.
KKonjunkturDen rådande ekonomiska tendensen.
KKonkursRättslig åtgärd för att tvinga en gäldenär (låntagare) att betala. Åtgärden innebär att gäldenärens affärer måste avvecklas och hans egendom säljas. Inkomsterna av försäljningen används i första hand för att betala skulderna till borgenärer (den som lånat ut pengar) med förmånsrätt samt täcka konkurskostnaderna.
KKonsolideringHar olika betydelse i olika sammanhang. När det gäller ett bolags aktiekurs innebär det att kursen har stabiliserat sig och rört sig runt en specifik kurs ett tag. För försäkringsbolag innebär den sk konsolideringsgraden förhållandet mellan bolagets tillgångar och dess åtaganden gentemot försäkringstagarna.
KKonsumentprisindexEtt index som beskriver prisutvecklingen för konsumentvaror. Brukar användas för att bedöma inflation.
KKontrolluppgiftSkriftlig uppgift från arbetsgivare till skattemyndigheterna gällande de löner och arvoden som har betalats ut till en person under inkomståret. En kopia av kontrolluppgiften lämnas som deklarationsunderlag till den som uppgifterna avser.
KKonverteringByte av konvertibla skuldebrev mot aktier.
KKonvertibelSe konvertibelt skuldebrev.
KKonvertibelt skuldebrevSkuldebrev som kan omvandlas till aktier enligt ett i förväg bestämt pris. Konvertibla skuldebrev ger avkastning i form av ränta.
KKonvertibla vinstandelsbevis eller KVBAktie utan rösträtt som dock ger större utdelning än motsvarande aktie med rösträtt. Kan konverteras till aktier till en i allmänhet på förhand uppgjord kurs.
KKorglånEtt banklån sammansatt av olika valutor (s k valutakorg) mot en fast ränta, i syfte att sprida låntagarens kursrisk.
KKorsvist ägandeKallas det då olika bolag äger stora aktieposter i varandra.
KKortaSe blankning.
KKorta räntanRäntan på tremånaders statsskuldväxlar.
KKort marknadMarknad för kortfristiga krediter.
KKPIKonsumentprisindex. Ett index som beskriver prisutvecklingen för konsumentvaror. Brukar användas för att bedöma inflation.
KKreditUppskov med betalning. Kan även betyda lån eller möjlighet att låna.
KKreditprövningBedömning av en lånsökandes möjligheter att betala tillbaka det önskade lånet.
KKupongräntaGammal benämning för räntan på en obligation.
KKupongskattGammal benämning för statlig inkomstskatt på aktieutdelning. Kupongskatten dras direkt vid utdelningen.
KKursPriset på en valuta eller ett värdepappers marknadspris, vilket bestäms av den avkastning papperet ger och väntas ge samt av dess säkerhet. Kursen påverkas också av ränteläget samt av tillgång och efterfrågan på marknaden.
KKursdatumDatum för aktuell kurs.
KKurslistaFörteckning över kursnoteringar.
KKurtageDen avgift man får betala till banken/fondkommissionären när man gör aktieaffärer.
KKvittningAntingen återköp av en utfärdad option innan den utnyttjats eller försäljning av en köpt option.
KKöpkursTex. det högsta pris köpare på fondbörsen vill betala för ett värdepapper.
KKöpnotaAvräkningsnota som avser köp (av värdepapper).
KKöpoptionEn option som ger innehavaren rätten men inte skyldigheten att köpa en given aktie till ett visst bestämt pris.
KKöporderUppdrag till mäklare att köpa ett värdepapper för kunds räkning.
KKöpsignalEtt begrepp som används ofta i samband med teknisk analys. Att en aktie fått/givit köpsignal betyder att någon modell för teknisk analys indikerar att aktien i fråga kommer att stiga den närmaste tiden.
KKöpt strutInnebär att man köper en köp och en säljoption med samma lösenpris. Man tjänar alltså pengar om en aktie rör sig kraftigt åt endera hållet men förlorar om aktien ligger still. Detta kan vara en strategi inför bolagsrapporter.
LLedande indikatorerLedande indikatorer kan ge en fingervisning om hur den framtida ekonomiska utvecklingen kan komma se ut och är en sammanvägning av viktig ekonomisk statistik.
LLetter of IntentEtt brev eller liknande som klargör att man avser köpa upp ett bolag eller liknande.
LLIBORLondon Inter-Bank Offered Rate. Den, på europamarknaden normgivande, räntesats till vilken banker i London är beredda att låna ut pengar till förstklassiga (rating av banker) banker.
LLikviditetFör privatpersonen: När man har kontanter på tex. en aktiedepå. 2 För företagen: Dess kortsiktiga betalningsförmåga. 3 Aktier: Avser i vilken hastighet aktien omsätts på börsen.
LLikvida medelPengar eller tillgångar som lätt kan omvandlas till pengar.
LLikviddagDag då betalning ska ske.
LLimiterad börsorderNär man lämnar en köp/säljorder till mäklaren kan man ange en limit. Det menas med att man sätter ett pris till vilket man är beredd att köpa eller sälja. Motsatsen är bäst möjligt.
LLång marknadMarknad för långfristiga krediter och obligationer. Den långa marknaden kallas även kapitalmarknad.
LLånga räntanRäntan på den femåriga statsobligationen.
LLöptid1) Giltighetstiden för en option. När denna tid gått ut blir optionen värdelös. 2) Giltighetstiden för en obligation. När obligationens löptid går ut löses obligationen in mot en bestämd summa pengar (obligationens nominella värde). Tiden mellan utställningsdag och förfallodag.
LLös egendomExempel på lös egendom är lösöre, värdepapper, byggnad på annans mark, bilar, bostadsrätter, kontanter. Motsatsen till fast egendom.
LLösenNär optionsinnehavaren utnyttjar sin rätt att köpa/sälja den underliggande varan.
LLösenprisDet förutbestämda pris som optionsinnehavaren har rätt att köpa den underliggande varan för.
MMajority interestMajoritetsintresse.
MMajority of shareholdingAktiemajoritet.
MMajority of votesRöststark aktieägare.
MMarginalSkillnaden mellan försäljningspris och inköpspris, beräknad i procent på försäljningspriset.
MMarginalräntaEtt räntestyrningsinstrument som numera ersatts av reporäntan.
MMarginalskattDen del av en skatt som uttas på det översta skiktet av en inkomst eller förmögenhet.
MMarketMarknad.
MMarket analysisMarknadsanalys.
MMarket dayBörsdag.
MMarket hoursBörstid.
MMarket makerMarknadsgarant. Är den som åtagit sig att fortlöpande notera köp- och säljkurser på visst/vissa värdepapper och därmed hålla en marknad. Kan även handla med eget lager om likviditeten i aktien är alltför låg.
MMarket manipulationMarknadsmanipulation.
MMarket movementsMarknadsrörelse.
MMarket priceMarknadsspris.
MMarket rateMarknadsränta.
MMarket reportMarknadsrapport.
MMarket valueMarknadsvärde.
MMarket value weighted indexMarknadsviktat index.
MMarketabel securitiesSäljbara värdepapper.
MMarketabel stockSäljbara aktier.
MMarknad1) Plats där köpare och säljare möts. 2) Kundkrets.
MMarknadsdomstolenEn specialdomstol med uppgiften att ta hand om ärenden rörande konkurrensbegränsning, otillbörlig marknadsföring och otillbörliga avtalsvillkor.
MMarknadsföringAlla de aktiviteter ett företag vidtar för att sälja sina varor eller tjänster.
MMarknadsnoteradExempelvis en aktie som är allmänt tillgänglig på en svensk eller utländsk börs.
MMarknadsprisDet pris som uppkommer genom "samarbete" mellan utbud och efterfrågan på en marknad.
MMarknadsriskEn risk för att värdet av en tillgång, skuld eller liknande ska förändras på grund av skiftningar i aktiekurser, valutakurser, marknadsräntor.
MMarknadsräntaDen ränta man betalar vid ett lån på den öppna marknaden.
MMatematiskt aktievärdeEtt aktiebolags eget kapital dividerat med antalet utestående aktier.
MMatured bondFörfallen obligation.
MMatured couponFörfallen kupong.
MMaturityFörfallotid.
MMaturity dayFörfallodagen.
MMemorandumEtt informationsdokument som kan tas fram vid genomförande av private placement till en begränsad grupp av investerare.
MMerchant bankEn typ av finansbolag med uppgift främst att sprida aktier till allmänheten och genomföra börsintroduktioner.
MMergerFusion.
MMetal futuresMetallterminer.
MMetal options
MMinoritetsägareAktieägare som äger 10 procent eller mer i ett bolag och därmed har vissa rättigheter.
MMinusoptionEn option som saknar realvärde.
MMjukvalutaValuta som inte efterfrågas bl a därför att den ofta devalveras eller är begränsat konvertibel. Motsatsen till hårdvaluta som är mycket efterfrågad.
MMkrFörkortning av Megakronor, alltså miljoner kronor.
MModerbolagBolag som antingen äger minst 50 procent av aktierna eller minst halva röstetalet i ett eller flera andra bolag (dotterbolag) eller som på något annat sätt, till exempel genom avtal, ensamt har ett bestämmande inflytande över företaget och en betydande andel i resultatet.
MMomentumEn teknisk analysmetod som mäter hur snabbt en aktiekurs rört sig den senaste tiden. Ponera att man vill räkna ut momentum för de senaste 10 dagarna. Detta gör man genom att jämföra kursen idag med kursen för 10 dagar sedan. Om kursen idag är 5% högre än kursen för 10 dagar sedan så är momentum = 5. Om kursen har gått ned 10% de senaste 10 dagarna så är momentum -10. Momentum är med andra ord förändringen i procent under en viss (kort) tidsperiod.
MMomsMervärdesskatt. Varje led i produktionen av en vara eller en tjänst beskattas med moms.
MMonetary policyPenningpolitik.
MMonetary systemValutasystem.
MMonetärPerson eller organisation som har med valuta att göra.
MMoneyPengar.
MMoney accountKapitalkonto.
MMoney borrowerLåntagare.
MMoney changerPenningväxlare.
MMoney lenderLångivare.
MMoney loanPenninglån.
MMoney marketPenningmarknad.
MMoney market depositPenningmarknadsdepostion.
MMoney market fundPenningmarknadsfond.
MMoney market instrumentPenningmarknadsinstrument.
MMoney rateValutakurs.
MMonopolNär en aktör är ensam på en marknad.
MMortgage debentureInteckningsobligation.
MMortgage loanInteckningslån.
MMortgage yieldBoräntor.
MMotståndEtt motstånd är en kursnivå som en aktie har svårt att passera nerifrån på väg uppåt.
MMultinationellEtt företag som omfattar flera nationer i och med att ha dotterbolag runt om i världen.
MMunicipal bondKommunobligation.
MMunicipal loanKommunobligation.
MMåndagskrisenEtt skrockfullt begrepp som står för det faktum att många kraftiga börsras skett på måndagar.
MMäklareYrkesutövare som förmedlar en affärskontakt mellan köpare och säljare.
NNasdaqAmerikansk börs där många av världens största teknik- och IT-företag är noterade.
NNational debtStatsskuld.
NNAV-kursNet asset value, används om fonder och är värdet på en fondandel.
NNedflaggningMan aviserar marknaden att man säljer av en större aktiepost.
NNegativ tidsspreadTidsspread som ger vinst om den underliggande varans pris sjunker.
NNegotiableSäljbara.
NNettingEn termin kan inte kvittas under löptiden, som en option. Man kan ändå, med netting, uppnå samma resultat genom att sälja en termin som exakt motsvarar den som man tidigare köpt. Detta för att då låsa in förluster och för att säkra vinster.
NNettoAvdrag för kostnad, rabatt eller skatt.
NNettoskuldbördaDen skuldbörda som återstår efter att en gäldenär sålt den egendom som han och hans familj inte är i direkt behov av enligt skuldsaneringslagen.
NNettovinst1. Redovisat årsresultat (efter skatt). 2. Justerad nettovinst, i regel bruttovinst minus kalkylmässiga avskrivningar och kostnadsräntor plus intäktsräntor minus beräknad skatt.
NNet profitNettovinst.
NNGM EquityTidigare SBI-listan. Har numera bytt namn till NGM Equity. Alternativ till Stockholmsbörsens listor, kraven för notering liknar O-listans. Handeln var tidigare manuell men sker nu i handelssystemet Tellus. NGM Equity, ägs av bolaget Nordic Growth Market NGM AB.
NNGM VentureTidigare SBI, innovationslista. Lista för nya småbolag som ofta har utvecklat en produkt de försöker kommersialisera.
NNikkeiHuvudindex för utvecklingen på Tokyobörsen.
NNischbankEn bank som istället för att erbjuda ett fullständigt sortiment av banktjänster koncentrerar sig på vissa typer av tjänster.
NNollkupongareEn obligation som istället för årliga utbetalningar erhåller hela avkastningen vid löptidens slut. Den största fördelen med det är att man senarelägger skatteinbetalningen med ett par år.
NNollräntaNär ingen ränta uppkommer på en skuld. Kan vara aktuellt vid en skuldsanering.
NNominallönLön uttryckt i ett nominellt penningbelopp.
NNominell räntaRänta som löper på ett värdepappers nominella belopp.
NNominellt värdeGrundvärde på en aktie när bolaget bildas. Aktiens marknadsvärde kallas realt värde.
NNGMNordic Growth Market. Före detta SBI-listan.
NNoteringKurser på aktier och andra börsregistrerade värdepapper noteras dagligen på Stockholms Fondbörs. Kurser på utländska valutor noteras dagligen av de svenska valutahandlarna.
NNuvärdeVärdet idag av en framtida betalning. För att beräkna nuvärdet använder man en diskonteringsfaktor som t ex kan vara aktuell ränta.
NNyckeltalJämförelsetal som är särskilt viktiga för bedömning av bolags ekonomiska ställning och möjliga utveckling. Exempel är soliditet, likviditet, räntabilitet, vinst per aktie, förädlingsvärde och självfinansieringsgrad.
NNyemissionBolagets egna kapital ökas genom utgivning/försäljning av nya aktier.
NNyintroduktionNär ett nytt bolag noteras på en marknadsplats.
NNYSENew York Stock Exchange.
NNyttjanderättRätten en person har att använda egendom som tillhör någon annan.
NNäringsförbudNäringsförbud innebär att en person ej får driva näringsverksamhet under en period som högst får vara tio år.
NNäringsverksamhetEn varaktig verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, självständigt och med vinstsyfte.
NNätmäklareFondkommissionärsfirma som huvudsakligen erbjuder sina tjänster på Internet, även kallad internetmäklare.
OObeståndEn persons oförmåga att betala sina skulder.
OObligationEtt värdepapper som ger en fast årlig avkastning (ränta) under en bestämd tidsperiod (löptiden). Vid löptidens slut löses obligationen in mot en bestämd summa pengar (obligationens nominella värde). Man skiljer mellan räntebärande obligationer och icke räntebärande.
OObligationsfondArbetar på ungefär samma sätt som en aktiefond men med skillnaden att en obligationsfond placerar i obligationer (räntebärande papper).
OObservationslistanPå OBS-listan placeras bolag kring vilket det råder stor osäkerhet. Det kan t ex vara bristande informationsgivning eller att bolaget är på obestånd.
OObligationsmarknadenDen del av kreditmarknaden som utgörs av räntebärande värdepapper med en löptid överstigande ett år.
OOffentlig sektorDen verksamhet som drivs av staten och kommunerna.
OOffentligt ackordÖverenskommelse mellan en gäldenär och hans borgenärer om att sätta ned och betala fordringarna på ett närmare angivet sätt.
OOffertEtt anbud. Innehåller uppgifter om till vilka villkor en leverantör eller entreprenör är beredd att sälja en vara eller utföra ett uppdrag.
OOfficial price listOfficiell prislista.
OOfficial quotationOfficiellt pris.
OOfficial tradingOfficiell börstid.
OOfficially listed shareOfficiellt noterade aktier.
OO-listanFör notering på O-listan krävs bl a att företaget uppfyller börsmässiga krav vad gäller ledning, styrelse och aktiemarknadsinformation. Vidare skall företaget ha minst 300 ägare som äger vardera en handelspost samt en tillfredsställande spridning av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.
OOligopolNär det bara finns ett fåtal säljande aktörer på en marknad.
OOMOM Gruppen AB. Driver OM Stockholmsbörsen.
OOmbudEn person som fått uppdraget att utföra något för någon annans räkning.
OOmsättningstillgångarTillgångar som är avsedda att omsättas i ett företags rörelse genom att till exempel säljas eller förbrukas för framställning av varor som senare ska säljas. Exempel: varulager, halvfabrikat, råvaror, banktillgodohavanden, kortfristiga fordringar. Motsatsen är anläggningstillgångar.
OOmvänd skattskyldighetInnebär att skattskyldigheten flyttas till den som köper en tjänst eller vara.
OOmvänd repaEn åtgärd av staten som ofta syftar till att bromsa handeln på penningmarknaden. Det innebär att man lånar pengar via utfärdande av obligationer med avsikt att återköpa dem senare.
OOmvänd splitGör att antalet aktier minskar. Används om bolagets kurs är låg. Ex. omvänd split 1:10 betyder att för varje 10 aktier du har omvandlas dessa till 1 aktie. Kursen ökar sedan med 10. Om en aktie kostade 20 öre före den omvända splitten så är nu priset per aktie 2kr. En split är egentligen ingen åtgärd som spelar någon större roll. Du tjänar inga pengar på att det blir split eller omvänd splitt.
OOMX-indexIndex över de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.
OOMX CapIndex som innehåller samma aktier som OMX, men där inget bolag ensamt får utgöra mer än 20 procent av index. I det ursprungliga OMX-index finns inte någon sådan begränsning.
OOMX-optionOption med OMX-index som den underliggande varan.
OOmyndigEn person som själv inte kan företa rättshandlingar och som i stället representeras av sin förmyndare.
OOptionEn option är ett värdepapper som ger innehavaren en rättighet. T ex rätten att köpa eller sälja en aktie till en viss kurs (lösenpriset) inom en viss tid (löptiden). Kan användas för att öka eller minska risknivån i en portfölj.
OOptionsbevisAv aktiebolag utfärdad handling ("warrant") som ger innehavaren optionsrätt till nya aktier i bolaget.
OOptionsinnehavareDen som köpt en option.
OOptionsklassOptioner som har samma underliggande vara.
OOptionslånAv aktiebolag utgivna skuldebrev (kallas även förlagslån) förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier. Denna rätt kan överlåtas i form av ett från skuldebrevet skilt optionsbevis.
OOptionslösenNär optionsinnehavaren utnyttjar sin rätt att köpa/sälja den underliggande varan.
OOptionsrättRättighet att före ett visst datum teckna en aktie till en viss kurs, se optionslån. Optionsrätter i svenska noterade aktiebolag kursnoteras dagligen.
OOptionsserieOptioner i samma klass och med samma slutdag och lösenpris.
OOptionsutfärdareMotparten till optionsinnehavaren. Utfärdaren förbinder sig att enligt de i optionskontraktet angivna villkoren köpa (vid säljoption) eller sälja (vid köpoption) den underliggande varan. För den risk utfärdaren tar erhåller denne en premie.
OOregelbundenOm det är ungefär lika många höjda som sänkta aktiekurser.
OOrderdjupEtt verktyg där man visuellt åskådliggör alla ordrar för en aktie med antal aktier och priser hos köp och säljarna.
OOrealiseradEn förväntad vinst eller förlust är orealiserad så länge den bakomliggande tillgången inte har sålts.
OOTCOver the counter (över disk), icke standardiserad handel i aktier eller derivatinstrument. Ofta skräddarsydda villkor som försvårar en effektiv andrahandsmarknad.
OOTC-listanVar tidigare en börslista för mindre och medelstora företag. Numera sammanslagen med O-listan.
OOutperformEngelskt/amerikanskt uttryck för att en aktie kommer att stiga mer än index. Alternativt sjunka mindre än index.
PP/B-talPrice/book, aktiekursen delat med företagets bokförda värde per aktie. Det bokförda värdet är de totala tillgångarna i företaget minus skulder. Om p/b-talet är högt är kursen alltså hög i förhållande till företagets bokförda värde. Om p/b-talet är lågt kan det innebära att aktien är undervärderad i förhållande till vad företagets tillgångar är värda.
PP/cf-talPrice/cash flow, aktiekursen delat med företagets kassaflöde per aktie. Används ibland som mått på en akties kostnad vid jämförelser mellan aktier i olika länder, eftersom p/e-tal inte beräknas på samma sätt i alla länder.
PP/E-talP/E står för Price/Earning (pris/vinst). P/E-talet för en aktie erhålls genom att dividera aktiekursen med vinsten per aktie. Ett av de vanligaste måtten på hur dyr en aktie är. Lämpar sig bäst för att jämföra bolag som liknar varandra, t ex bolag i samma bransch. Lågt P/E innebär låg värdering och tvärtom.
PP/S-talP/S-talet anger försäljningen per aktie i förhållande till aktiepriset. (Engelska price/sales) Ett högre P/S-tal visar på högre förväntningar på att företaget ska öka omsättningen.
PPantLös egendom som låntagaren lämnar till långivaren som säkerhet för lånet.
PPantbrevBevis på en inteckning som tagits ut i en fastighet.
PPantsättningAtt lämna exempelvis ett pantbrev som säkerhet för ett lån.
PPariNär kursvärdet är lika med det nominella värdet.
PPassiv delägareKompanjon som inte aktivt deltar i företagets skötsel utan endast satsar kapital. Kallas även sleeping eller silent partner.
PPatentEnsamrätt att för innehavaren av en industriellt användbar uppfinning att utnyttja den yrkesmässigt under en viss tid.
PPatent och Registreringsverket, PRVSkyddar tekniska innovationer, varumärken, design/mönster. Registrerar olika företagsformer. Hanterar utgivningsbevis för tidningar och tidskrifter. Hanterar byte av personnamn. Utför undersökningar och bevakningsuppdrag inom patent, varumärken och design/mönster. Informerar och utbildar inom våra verksamhetsområden. Tillhandahåller litteratur och bibliotekstjänster inom våra verksamhetsområden.
PPengarAccepterat betalningsmedel i ett samhälle med penninghushållning.
PPenningmarknadMarknad för kortfristig kredit.
PPenningtvättGenom en eller flera transaktioner "tvätta" pengar som man kommit över från brottslig verksamhet.
PPensionEn förmån som utgår till en fysisk person eller dennes efterlevande till följd av tidigare anställning eller försäkring.
PPensionsgrundande inkomstDen inkomst som ligger till grund för rätten till pension inom ATP-systemet och det nya pensionssystemet.
PPersonaloptionsförmånEn anställd som fått rätten att förvärva värdepapper någon gång i framtiden.
PPersonbevisEtt intyg som visar hur man är registrerad i folkbokföringen.
PPhillips-teorinEn beräkningsmodell inom nationalekonomin som visar sambandet mellan penningvärde och sysselsättning. Teorin innebär att ju lägre inflation desto högre arbetslöshet och tvärtom.
PPlaceringAnvändning av kapital, vanligen för att få avkastning eller annan nytta av kapitalet.
PPlaceringshorisontNär du köper en en aktie är det viktigt vilken placeringshorisont du har. Ju längre du tänker behålla aktien, desto mindre viktigt är det exakt vid vilken tidpunkt du köper.
PPortföljEn persons eller ett företags samlade värdepappersinnehav.
PPortföljinvesteringNär ett företag placerar i minoritetsposter av aktier i andra bolag.
PPositioneringInnebär att man skaffar sig ett värdepappersinnehav och "tar en position" på marknaden.
PPositiv prisspreadPrisspread som ger vinst om den underliggande varans pris stiger.
PPositiv tidsspreadTidsspread som ger vinst om den underliggande varans pris stiger.
PPostgiroEtt betalningssystem som handhas av posten.
PPostväxelEn växel som ställts ut av en bank till en viss mottagare och som är betalbar vid uppvisandet.
PPreferensaktieAktie som har företräde till utdelning upp till en viss gräns.
PPreliminär skattSkatt som betalas i förskott och avräknas från slutlig skatt.
PPremiePris eller avgift, bland annat för försäkring eller kurssäkring.
PPremium bondPremieobligation.
PPremium bond loanPremieobligationslån.
PPremium saving bondPremiumsparobligation.
PPreskriptionAtt skriva av exempelvis en fordran och göra den icke gällande.
PPrice changePrisförändringar.
PPrice differencePrisskillnader.
PPrice listPrislista.
PPrime rateAmerikansk benämning på den räntesats en bank tillämpar vid utlåning till förstklassiga låntagare.
PPrimärmarknadFörstahandsmarknad.
PPrisbasbeloppTidigare basbelopp. Beloppet fastställs av regeringen årsvis och används som underlag vid olika beräkningar.
PPrisnivåEn jämförelse av priser inom en bransch, en varugrupp eller något annat som är möjligt att göra en genomsnittsberäkning på.
PPrisspreadEn optionsstrategi som innebär att man samtidigt köper och utfärdar optioner med samma löptid men med olika lösenpris.
PPrivatobligationEn obligation  som säljs av mellanhandsinstitut till privatpersoner. Fungerar som en nollkupongare.
PProduktivitetFörhållandet mellan produktionen och de produktionsresurser man har. Ökad produktivitet betyder alltså att man kan producera mer med samma resurser.
PProfit taxVinstskatt.
PProgressiv skattEn skatt som utgår med gradvis stigande skattesats parallellt med att exempelvis inkomsten ökar.
PProportionell skattEn skatt som utgår med konstant skattesats oavsett storleken på skatteobjektet.
PProspektKan vara en broschyr med information om ett bolag inför utgivandet av aktier.
PProvisionEn ersättning som utgår till en mellanhand som utfört ett uppdrag.
PPublic debtStatsskuld.
PPublikt aktiebolagAktiebolag som i motsats till ett privat aktiebolag har rätt att sprida aktier, teckningsrätter och andra värdepapper till allmänheten. Värdepapperen får köpas/säljas på börsen eller andra marknadsplatser.
PPunktBetyder i samband med ränta en hundradels procent, alltså 0,01 procent.
PPurchaseKöp.
PPurchase OrderKöporder.
PPurchase TaxOmsättningsskatt.
PPut optionsSäljoptioner.
RRabattAvdrag från köpeskillingen.
RRak amorteringEn avbetalningsmetod som innebär att skulden delas upp i ett antal lika stora delar. Till amorteringsbeloppet tillkommer som regel även ränta.
RRak räntaInnebär att låntagaren under hela låneperioden betalar ränta på det ursprungliga lånebeloppet. Vid ränteberäkning tas alltså ej någon hänsyn till amorteringarna.
RRateKurs.
RRate of exchangeVäxelkurs.
RRate of interestRäntefot.
RRatingTerm vid betygsättning av kreditvärdighet.
RRationaliseringEffektivisering som syftar till att öka produktiviteten. Kan vara att varsla personal eller lägga ned olönsamma projekt.
RReaförlustFörlust som uppstår vid försäljning.
RRealisationsvinstVinst som uppstår vid försäljning. Försäljningsvärdet minus inköpsvärdet.
RRealiseradDen vinst eller förlust som uppstår när en tillgång säljs.
RRealräntaNominell ränta minus förväntad inflation.
RRealräntelån / realränteobligationerLån som är inflationssäkrade. Ersättning fås med fast ränta och viss ersättning för inflationen under lånets löptid.
RRealvärdeFör köpoption är det den underliggande varans marknadspris - minus lösenpriset. För säljoption är det lösenpriset - minus marknadspriset på den underliggande varan. Realvärdet kan aldrig vara negativt.
RReavinstSe realisationsvinst.
RReavinstbeskattningOm du gör vinster på aktier eller något annat så betalar du 30% av vinsten i skatt.
RRecessionTillfällig nedgång i konjunkturen. Betydligt lindrigare än depression.
RRedeemableÅterlösbar.
RRedeemable bondFörfallen obligation.
RReflationEn begränsad återhämtning av en lågkonjunktur.
RRegresskravOm en person har betalat ett belopp som en annan person är skyldig till att betala kan den som betalat skulden kräva den egentlige betalningsskyldige på beloppet.
RReinvesterande fondEn fond som inte delar ut avkastningen den genererar i form av pengar utan investerar beloppet i nya andelar.
RReklamationNär en köpare kommer med klagomål med anspråk på rättelse från säljaren.
RRekylKursnedgång som följer på en kursuppgång och tvärtom.
RRepa / reporEn förbindelse att återköpa sålt värdepapper till samma kurs plus ränta. Används för tillfällig likviditetsförstärkning och är ett medel för Riksbanken att utjämna variationer i penningmängden.
RReporäntaRiksbankens viktigaste styrränta. Den  används för att påverka de korta marknadsräntorna och därigenom även bostadslåneinstitutens rörliga utlåningsräntor och bankers räntor.
RReseavdragAvdrag för kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats i deklarationen.
RRestavgiftEn avgift som uttas vid för sen inbetalning av skatt.
RResultatSkillnaden mellan ett bolags intäkter och kostnader.
RResultaträkningDen del av ett bolags årsredovisning som visar hur vinsten eller förlusten för räkenskapsåret har uppkommit.
RRetentionsrättRätten för en borgenär att till säkerhet för en obetald fordran kvarhålla gäldenärens egendom tills dess att betalning sker.
RReuterskärmDator kopplad till ett handelssystem där handeln presenteras utan tidsfördröjning.
RRevalveringAvsiktlig uppskrivning av en valutas växelkurs. Motverkar en alltför positiv betalnings-/handelsbalans. EN sådan förbilligar importen men försvårar konkurrenskraften för exporten. En revalvering görs vanligen för att hejda en icke önskvärd, utifrån påtvingad inflation.
RReversSkriftlig förbindelse att betala en skuld.
RRevisionEn granskning gjord av en revisor, vanligen gällande såväl sifferrevision (granskning av siffror) som sakrevision (granskning av förvaltning).
RRevisorPerson eller firma vars uppgift är att granska ett företags räkenskaper, redovisning och förvaltning.
RRiksbankenSveriges riksbank, Centralbanken.
RRiksgäldskontoretEn statlig myndighet som lyder under regeringen. Dess huvudsakliga uppgift är att uppta och förvalta lån till staten Sverige.
RRiksobligationObligation som utfärdas av riksgäldskontoret.
RRiktad emissionEn nyemission som är riktad till en viss grupp, t ex enbart befintliga aktieägare. Men oftast menar man med riktad emission att den är riktad till en extern placerare. Aktieägarna avstår då från sin rätt att teckna nya aktier vid en emission till förmån för någon annan/andra.
RRiskkapitalFör företag: Aktiekapital och bundna reserver som i första hand fungerar som en buffert i dåliga tider. Ju högre riskkapitalet är i förhållande till företagets totala kapital, desto mindre risker tar företagets långivare. 2 För marknaden: Det kapital som marknaden är villiga att investera i riskbärande värdepapper, t ex aktier.
RRoyaltyErsättning som en person eller företag betalar för att få rätten att ekonomiskt utnyttja en viss tillgång.
RRSI - Relative Strength IndexEn av de vanligaste tekniska analysmodellerna. RSI anges på en skala från -100 till 100 och mäter hur många dagar en aktie har gått upp i förhållande till hur många dagar den har gått ned under en begränsad tidsperiod (vanligen de senaste 14 dagarna). Om RSI är 100 har aktien gått upp varje dag under mätperioden och om RSI är -100 har aktien gått ned varje dag. Om RSI är över 40 brukar man säga att aktien är överköpt. Då kan man förvänta sig att en rekyl nedåt kommer snart. RSI på mindre än -40 menas med att aktien är översåld och att en rekyl uppåt är trolig. Ibland används skalan 0-100 istället. Då går gränserna för översåld och överköpt vid 30 respektive 70.
RRubber futuresGummiterminer.
RRulla optionAtt återköpa en utfärdad option och samtidigt ställa ut en ny med senare slutdatum.
RRäkenskapsårTiden mellan två årsbokslut i ett företag. Räkenskapsåret ska omfatta 12 månader men kan vid rörelsens början eller vid omläggning av räkenskapsår vara antingen kortare eller längre, som mest 18 månader.
RRäntaPriset som en kreditgivare tar för att tillhandahålla en kredit procent på det utlånade kapitalet. Priset för utlånat kapital kallas räntesats eller räntefot och anges vanligtvis i procent per år.
RRänta-på-ränta effektUppkommer när upplupen ränta adderas till kapitalet och ränta beräknas på det nya kapitalet.
RRäntabilitetDen avkastningsförmåga som en kapitalinsats har. Ett exempel på räntabilitetsmått är årsvinsten uttryckt i procent av eget kapital.
RRäntefondFond som placerar i obligationer och andra räntebärande värdepapper.
RRäntejusteraAtt ändra räntan på ett lån med bunden ränta. Justering sker vid avtalade tidpunkter.
RRäntejusteringsdagDagen då räntejustering äger rum.
RRäntelagenLag som reglerar hur och när dröjsmålsränta får tas ut av gäldenärer som är i dröjsmål med betalning.
RRäntemarginalSkillnaden i procentenheter mellan genomsnittlig utlåningsränta och genomsnittlig inlåningsränta i exempelvis en bank.
RRäntepunktPunkt betyder i samband med ränta en hundradels procent, dvs 0,01 %.
RRänterörlighetEtt mått där risken mäts i ett värdepapper som löper med fast ränta.
RRäntesats / räntefotRäntans storlek under en tidsperiod i procent.
RRäntetrappaBestämmer en banks upplåningsränta i Riksbanken.
RRörelsedrivande bolagEtt bolag som driver näringsverksamhet genom att tillverka och/eller sälja varor och/eller tjänster.
RRörelsekapitalSamtliga omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.
RRörelseresultatEtt företags intäkter från den egentliga rörelsen minus rörelsekostnader.
RRörlig räntaEn ränta som varierar under lånetiden.
RRörliga kostnaderDe kostnader som ökar eller minskar när den producerade eller sålda mängden ökar eller minskar.
SSA-skattDen som har A-skatt kan även ha en särskild A-skatt. Med särskild A-skatt menas preliminär skatt som inte kan tas ut genom skatteavdrag av arbetsgivaren.
SSAX Stockholm Automated eXchangeStockholm Fondbörs automatiska handelssystem.
SSaldoSkillnaden mellan debet och kredit på ett konto. Även behållningen på bankkonto.
SSaldobeskedEn handling som innehåller ställningen på ett konto vid en viss tidpunkt.
SSambeskattningTillämpas vid förmögenhetsbeskattning. Fungerar som så att äkta makars och omyndiga barns belopp som ska beskattas läggs ihop vid beräkningen av skatten.
SSBIStockholms Börsinformation. Administrerar SBI-listan. Numer Nordic Growth Market.
SSBI-listanEtt alternativ för bolag som inte vill eller får noteras på Stockholms Fondbörs listor.  Heter numer NGM, Nordic Growth Market.
SSchablonmetodenFör vissa marknadsnoterade värdepapper får anskaffningsvärdet beräknas till 20 % av försäljningspriset.
SSerielånEtt lån där amorteringstakten förändras under lånets löptid.
SServitutEn rättighet som upplåts i en fastighet till förmån för annan fastighet. Kan exempelvis vara rättigheten att ta över en närliggandefastighet.
SSICAV-fondSociété d'investissement à Capital. Är Luxemburg-baserade fonder med särskilda skatteförmåner.
SSINKSärskild inkomstskatt för utomlands bosatta. SINK tas oftast ut med 25 % och fastställs direkt vid varje utbetalning av inkomst. Personer som ska SINK-beskattas ska inte lämna någon deklaration.
SSIXEn leverantör av finansiell information.
SSjälvdeklarationEn handling som ligger till grund för skattemyndigheternas fastställande av en medborgares inkomst- och förmögenhetsskatter. Även egen företagares egenavgifter beräknas med självdeklarationen.
SSjälvfinansieringsgradRelationen mellan ett företags sparade vinstmedel och dess investeringar, mäts i procent.
SSkattTas ut av stat och kommun och beslutas av riksdagen.
SSkattebärareDen som till sist är skyldig att betala skatt.
SSkattedeklarationEn deklaration för näringsidkare för redovisning av moms och av arbetsgivare för redovisning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt.
SSkattekontoEtt konto där alla skatteinbetalningar och skatter och avgifter som du ska betala bokförs.
SSkattekontorSkattemyndigheternas verksamhet drivs av lokala skattekontor.
SSkattesatsFörhållandet mellan skattebelopp och skatteobjekt.
SSkattetilläggOm du lämnar oriktiga uppgifter i deklarationen och dessa medför lägre skatt kan man bli skyldig att betala en extra avgift.
SSkatteunderlagUnderlaget för beräkning av skatt till stat och kommun.
SSkuldebrevSkriftlig förbindelse att betala en skuld eller att erkänna en skuld.
SSkuldkvotEtt mått på ett företags skuldsättningsgrad. Beräknas vanligen som räntebärande skulder i förhållande till redovisat eget kapital plus obeskattade reserver minus latent skatt.
SSkuldsaneringslagEn lag som gör att en privatperson, med vissa villkor uppfyllda,  kan få laglig rätt till nedskrivning av sina skulder.
SSluten fondEn värdepappersfond där fondens storlek är bestämd på förhand och antalet andelar inte får ändras utan att fondbestämmelserna ändras.
SSlutlig skattDen skatt som en skattskyldig ska betala.
SSocialavgifterBenämning för arbetsgivaravgifter och egenavgifter.
SSolidariskt betalningsansvarFör de som gemensamt ansvarar för en penningskuld förpliktigar man sig att vid krav från borgenären betala hela beloppet.
SSoliditetEget kapital / totalt kapital. Ett nyckeltal som anger företagets långsiktiga betalningsförmåga. Hög soliditet innebär låg finansiell risk i bolaget.
SSOXStockholms Fondbörs system för obligationshandel.
SSpekulationKöp och försäljning av exempelvis värdepapper där man försöker, ofta kortsiktigt, dra nytta av variationer i priser eller kurser.
SSplitAntalet aktier ökas genom att varje gammal aktie delas upp i flera nya. Tex.: För en 1000- kronors aktie får man istället 10 aktier värda 100 kronor styck. Split 4:1 ger dig fyra nya aktier på varje aktie. En split ökar inte bolagets värde utan syftet är göra aktien billigare och därmed lättare att handla i då en dyr aktie i kronor räknat för med sig psykologiskt och ekonomiskt motstånd.
SSpotmarknadEn marknad där handel sker med omedelbar leverans.
SSpreadSpread är skillnaden mellan köp och sälj kurs. Ju större spread desto svårare att få avslut.
SSSEStockholm Stock Exchange, alltså Stockholmsbörsen.
SStagflationKonjunkturläge som kännetecknas av låg tillväxt, stor arbetslöshet och hög inflation.
SStamaktieAktie som givits ut i samband med bolagets bildande för att anskaffa det ursprungliga aktiekapitalet, eller som senare tillkommit vid emission av ytterligare stamaktier om aktiebolaget även utgivit preferensaktier.
SStatlig lönegarantiEn lag där en arbetstagares fordran hos arbetsgivare i konkurs garanteras.
SStatsbudgetPlan över statens inkomster och utgifter under ett år.
SStatsobligationerObligationer som ges ut av riksgäldskontoret.
SStatspapperBeteckning på värdepapper som har utfärdats av Riksgäldskontoret för statens räkning. Exempel: statsobligationer, statsskuldväxlar.
SStatsskuldväxelLöpande skuldebrev som emitteras av staten. Löptiderna är 3, 6 och 12 månader. De förekommer i valörerna 1, 5, 10, 50 och 100 miljoner kronor.
SSTIBORStockholm Interbank Offered Rate. Låneräntan på internbankmarknaden i Stockholm.
SStiftelseEn juridisk person som förvaltar en egendom med avsikt för ett bestämt ändamål.
SStop lossI förhand angiven nivå att sälja på om kursen går ner. Om man exempelvis köper för 50 kr och har en stoploss vid 40 kr, så säljer man aktien om kursen sjunker till den nivån. Då har man maximalt förlorat 10 kr/aktie. Ett bra sätt att minimera förluster på.
SStrejkEn konfliktåtgärd som innebär att anställda på en arbetsplats lägger ner arbetet.
SStrut - Straddle på engOptionsstrategi som innebär att man antingen köper, köpt strut, eller utfärdar, utfärdad strut, både köp- och säljoptioner med samma lösenpris.
SStyrräntaEtt medel att använda för att påverka den korta räntan på marknaden.
SStälla ut optionerAtt bli optionsutfärdare. Utfärdaren, optionsinnehavarens motpart, förbinder sig enligt optionskontraktets villkor att vid säljoption köpa eller vid köpoption sälja den underliggande varan. För denna risk erhåller utfärdaren en premie.
SStängning av option eller terminDen dag en termin eller option slutar att handlas.
SStödEtt stöd är en kursnivå som en aktie har svårt att passera uppifrån. Antag t ex att en stor institution analyserat en aktie och kommit fram till att den är köpvärd upp till 50 kr. Om kursen nu sjunker under 50-kronorsstrecket så kommer antagligen den stora institutionen att börja köpa, vilket medför att kursen slutar sjunka och kanske vänder uppåt igen. Om kursen återigen sjunker ner mot 50 kr så börjar institutionen köpa på nytt o s v. I detta fall finns alltså en stödnivå kring 50 kr.
SStödköpKöp av värdepapper, valutor eller liknande i syfte att hindra kurserna från att sjunka.
SSubstansvärdeSubstansvärde räknas fram genom att ta företagets tillgångar minus skulder sedan delar man summan på antalet aktier. Då har man fått fram substansvärdet. Substansvärde används ofta i samband med investment bolag eller fastighetsbolag.
SSubventionEkonomiskt understöd för att hålla nere kostnaderna för konsumenter eller köpare.
SSveriges Aktiesparares RiksförbundEtt förbund med uppgift att bevaka Sveriges aktiesparares intressen.
SSwapEtt avtal mellan två parter där man vill byta betalningsflöden med varandra under en viss tid.
SSWIFTSociety for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Bolag med säte i Bryssel med ca 1500 banker som delägare, driver ett datorbaserat system för internationell betalningsförmedling.
SSynergieffekterSamordningsfördelar som uppstår vid en fusion som gör att vinsten i det nya bolaget blir större än summan av vinsterna i de inblandades gamla bolag.
SSysselsatt kapitalBalansomslutning minskad med räntefria avsättningar och skulder samt latent skatteskuld.
SSysterföretagInbördes benämning på dotterföretag i en koncern.
SSäkerhetExempelvis borgen eller pant.
SSäljkursDet lägsta pris som säljare på fondbörsen är villiga att anta för ett värdepapper.
SSäljoptionVärdepapper som ger ägaren rätten (men inte skyldigheten) att sälja en given aktie till en viss kurs inom en viss tid. Kan användas som försäkring mot kursnedgång (om den underliggande aktien sjunker i värde så stiger säljoptionen). 
SSäljorderUppdrag till mäklare att sälja ett värdepapper för kunds räkning.
SSäljsignalEtt begrepp som används ofta i samband med teknisk analys. Att en aktie fått eller givit säljsignal betyder att någon modell för teknisk analys indikerar att aktien i fråga kommer att gå ner den närmaste tiden.
SSärbeskattningNär beskattning av äkta makar sker var för sig.
TTantiemAndel i ett företags vinst som utöver lön kan tillkomma vissa chefstjänstemän.
TTaxerad förvärvsinkomstInkomst av tjänst efter avdrag och inkomst av näringsverksamhet. Sedan dras allmänna avdrag.
TTaxeringsårÅret efter inkomståret. Det år då deklarationen lämnas och den slutliga skatten beräknas.
TTeckningskursDet pris som ska betalas för en nyemitterad aktie i en nyemission.
TTeckningsoptionVärdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till en viss kurs under en bestämd tid.
TTeckningsrätterVid en nyemission får du som aktieägare rätt att teckna en ny aktie. Denna rätt kan vara värdefull om teckningspriset är lägre än marknadspriset. Skillnaden dem emellan blir teckningsrättens värde. Värdet förfaller vid teckningsperiodens utgång.
TTeckningsrättsbevisEtt värdepapper som är bevis på äganderätten till en eller flera teckningsrätter för icke VPC-anslutna bolag.
TTeknisk analysDen som tillämpar teknisk analys försöker genom att studera den historiska kursutvecklingen hos värdepapper dra slutsatser om den framtida kursutvecklingen.
TTendensKursutvecklingen på börsen.
TTerminI en terminsaffär tar du på dig skyldigheten att köpa eller sälja den underliggande varan, tex aktien, till terminspriset på ett givet datum i framtiden. Terminen är således samma sak som att köpa aktien bara med skillnaden att betalning och leverans av aktierna sker i framtiden. Risken och möjligheten är dock densamma som att köpa aktien (om storleken på positionen är densamma).
TTerminsaffärKöpavtal avsett att fullgöras vid en bestämd tidpunkt i framtiden till ett pris som fastställs när avtalet träffas. I Sverige förekommer sedan länge terminsaffärer i valutor och även i värdepapper. 2 Det som skiljer optioner från terminer är att den ene parten - köparen av optionen - har rätt att dra sig ur affären; köparen av en köpoption har rättigheten att köpa aktien till ett givet pris - lösenpriset - men kan låta bli att köpa om marknadspriset på aktien är lägre än optionens lösenpris.
TTertialFyramånadersperiod.
TTesaureringKassaökning för att tillgodose ett ökat behov av likviditet.
TTidsspreadEn optionsstrategi som innebär att man samtidigt köper och utfärdar optioner med samma lösenpris men olika löptid.
TTidsvärdeSkillnaden mellan en options marknadsvärde och dess realvärde.
TTillgodohavandeI regel det samma som fordran.
TTillgångUtbud.
TTillväxtÖkning av BNP eller ökning av omsättningen i ett företag.
TTilläggssäkerhetÄr ofta benämningen på den säkerhet som förutom säkerheten i bostaden krävs för ett topplån.
TTopplånEtt lån som läggs ovanpå ett bottenlån.
TTrade balanceHandelsbalans.
TTrade billsVäxelfinansiering.
TTrade cycleKonjunktur cykel.
TTradingEngelskt ord för handel.
TTransaktionInsättning på, uttag från eller överföringar mellan konton.
TTransaktionskontoEtt konto som är bra för täta och ofta återkommande transaktioner.
TTrendDen långsiktiga kursutvecklingen, d v s riktningen om man bortser från de allra kortaste svängningarna. Vilket tidsperspektiv man avser när man använder begreppet trend kan dock variera kraftigt beroende på sammanhanget. Det kan röra sig om allt från dagar till decennier.
TTullStatlig importavgift på varor.
TTunn aktieAktie som har dålig likviditet: den omsätts i mycket liten omfattning.
TTurn aroundEtt bolag som inom en nära framtid kan antas vända ett dåligt resultat till ett bra kallas ofta för turn around-kandidat. Begreppet används vanligen när man talar om bolag som haft någon typ av problem men som löst dessa.
TTvistig fordranKallas det när gäldenären och borgenären inte är överens om att gäldenären är betalningsskyldig och fordran inte är möjlig att driva in.
TTvångsinlösenNär en ägare har minst 90% av aktierna i ett bolag kan denne begära att få köpa även de resterande aktierna av de kvarvarande aktieägarna. Detta kallas tvångsinlösen och har stöd i lagen.
UUC / UpplysningsCentralenEtt kreditupplysningsföretag som ägs av bankerna.
UUnderhandsförsäljningFörsäljning på annat sätt än genom auktion exempelvis via en mäklare.
UUnderkursKurs som ligger lägre än det nominella beloppet på ett värdepapper.
UUnit-linkedPensionsförsäkring med värdepappersfondsanknytning där tagaren har rätt att välja vart spardelen av premien ska placeras.
UUppflaggningOm någon köper på sig över 10% (en så kallad corner) av ett bolag  måste det meddelas till börsen och allmänheten. Därefter måste uppflaggning ske när man passerar 25/33/50/67% av aktier eller röster. Även motsvarande nedflaggning finns.
UUppförandeskedeDen tid innan ett hyresavtal träffats och hyresgäst tillträtt byggnad som är föremål för frivillig skattskyldighet.
UUpphandlingMyndigheters köp av varor och tjänster från företag.
UUpplupen räntaRänta som har genererats men som ännu inte "syns" på kontot.
UUpplåningAnskaffande av kapital genom att ta lån från kapitalmarknaden eller någon annan form av kredit.
UUppläggningsavgiftEn avgift för uppläggning av exempelvis ett banklån.
UUppsägningNär någon av två parter vill häva ett avtal.
UUtbudDen mängd av en vara eller tjänst som är tillgänglig för försäljning på en marknad.
UUtdelningDen del av företagets vinst efter skatt som aktieägarna får som avkastning på sina satsade pengar.
UUtfärda optionerSe optionsutfärdare.
UUtfärdad strutEn optionsstrategi som går ut på att man samtidigt utfärdar både köp- och säljoptioner med samma lösenpris. Resultatet blir att man tjänar pengar om den underliggande aktien står still, men förlorar pengar om den rör sig kraftigt antingen uppåt eller nedåt.
UUtlåningKreditgivning, bankers och andra kreditinstituts viktigaste verksamhetsgren som innebär att de ställer pengar till förfogande mot ränta och i regel mot säkerhet. Utlåning kan även avse hela det utestående kreditbeloppet vid visst tillfälle.
UUtmätningNär kronofogdemyndigheten beslagtar en gäldenärs egendom för en borgenärs fordran.
UUtmätning av lönNär kronofogdemyndigheten drar pengar direkt från en gäldenärs inkomst för en borgenärs fordran.
UUttagskortEtt kontokort som kan användas för uttag av kontanter från en elektronisk terminal.
VValutaapprecieringHöjning av en valutas värde, uttryckt i andra valutor, och därmed sänkning av andra valutors växelkurs, uttryckta i den apprecierade valutan.
VValutadagDen dag då ränta tillförs eller dras ifrån ett konto.
VValutadeprecieringSänkning av en valutas värde, uttryckt i andra valutor, och därmed höjning av andra valutors växelkurs, uttryckta i den deprecierade valutan.
VValutakorgEn "korg" med olika valutor, som ingår i s k korglån.
VValutaoptionOption med en valuta som underliggande vara.
VValuteraAtt tillföra ett bankkonto medel, eller bestämma den dag (valutadagen) som är utgångspunkten för beräkning av räntan.
VValutaterminEn termin där en valuta är den underliggande vara. Företag som sluter avtal där valutakurser inverkar brukar ofta "terminsäkra" för eventuella valutafluktuationer. Vanligt är även att handla med valutaterminer, på samma sätt som med andra terminer där exempelvis index, ränta eller annat är den underliggande varan.
VWarrantAv institut/bolag utfärdad option som ger innehavaren rätt att köpa aktie till förutbestämd kurs och lösendag.
VVeckoförändringFörändringen i pris, räknat från den stängningskurs som gällde den sista handelsdagen i den föregående veckan. Obs: På den första handelsdagen i en vecka kan kursförändringen skilja sig då förändringen tas från öppningskursen men veckoförändringen tas från senaste betalkursen - marknadskrafterna kan ibland orsaka att en skillnad mellan senast betalkurs och öppningskurs inte överrensstämmer, normalt sett är dock skillnaden bara marginell.
VVenture capitalRikskapital.
VVenture capital companyRiskkapitalbolag.
VVerifikationEn bilaga till räkenskaper som styrker att varje bokförd post grundar sig på en transaktion som verkligen ägt rum.
VVerksamhetsberättelseEn styrelses skriftliga redogörelse för verksamheten under en viss period.
VVerksamhetslokalEn fastighet eller del av en fastighet som kan hyras ut med frivillig skattskyldighet för uthyraren.
VVD / Verkställande direktörDen person som ansvarar för ett aktiebolags löpande förvaltning.
VVillkorad skuldEn skuld som borgenären kan återkräva bara om visst villkor uppfylls.
VVillkorsbilagaEn handling som bifogas skuldebrevet till ett bundet lån där det framgår vilken räntesats lånet löper med samt lånets löptid.
VVinst per aktie V/ABolagets vinst efter skatt dividerat med antalet utestående aktier.
VVinstdispositionDen användning av ett aktiebolags nettovinst och eventuellt disponibla vinstmedel som beslutas av bolagsstämman.
VVolatil / VolatilitetRörlig, flyktig, instabil. Hög volatilitet innebär stora svängningar både uppåt och neråt, låg volatilitet  innebär små svängningar både uppåt och neråt.
VWorking capitalRörelsekapital.
VVP-AviEtt meddelande från VPC till aktieägare om förändring på dess vp-konto
VVPCVärdepapperscentralen AB. Ett företag som ägs av banker, fondkommissionärer och staten. Förutom hanteringen av VP-konton pysslar de med en del andra administrativa göromål som t ex utskick av ekonomisk information och utbetalning av utdelningar.
VVP-kontoEtt värdepapperskonto där aktieägarens värdepapper är registrerade. VP-kontot har ersatt de gamla aktiebreven.
VVRN - Variable Rate NoteEn form av lån, ofta i form av förlagslån, med räntejusteringsklausul, dvs räntan justeras i förhållande till t ex STIBOR med korta intervaller, vanligen 3 till 6 månader. Vid räntejustering kan också marginalen i förhållande till STIBOR ändras.
VVärdepapperEn handling som ger innehavaren en rättighet som oftast kan omvandlas i pengar.
VVärdepappersfondEn fond som består av aktier eller andra värdepapper.
VVäxelEn i lagstadgad form utfärdad skuldförbindelse som kan användas både som betalnings- och kreditmedel.
VVäxeldiskonteringEn accepterad växel överlåts/säljs till en bank före växelns förfallodag.
YYieldAvkastning.
YYieldkurva (avkastningskurva)Grafisk framställning av den beräknade effektiva avkastningen på jämförbara värdepapper med olika löptider.
YYngre aktierSkatteteknisk term som avser aktier man vid försäljningstillfället har haft i mindre än två år.
ÅÅrsredovisningBokslutsbesked från ett företag som ger värdefull information om dess ekonomiska ställning och resultatutveckling.
ÅÅterbetalningsförmågaFörmågan att kunna betala tillbaka ett lån.
ÅÅterköpsvärdeDet belopp som betalas ut till en försäkringstagare om denne väljer att säga upp en försäkring i förtid.
ÄÄgarhypotekFöreligger när pantbrev för lån inte alls eller bara delvis är utnyttjat för pantsättning.
ÄÄldre aktierSkatteteknisk term som avser aktier man vid försäljningstillfället har haft i mer än två år.
ÖÖppen aktiefondVärdepappersfond vars andelskapital inte är bestämt på förhand utan där nya andelar kan ges ut när sådana efterfrågas, och utelöpande andelar återlösas. Emission och inlösen sker alltid till marknadsvärde, eftersom andelar i en öppen fond i regel inte har något nominellt belopp.
ÖÖverbelåningAktieägare som har belånat sina aktier kan vid ett kursfall bli överbelånade om de belånade aktierna inte utgör tillräcklig säkerhet för lånet.
ÖÖverhypotekDet belopp med vilket en pants värde enligt pantbrev överstiger det skuldbelopp som panten utgör säkerhet för.
ÖÖverkursKurs som ligger över det nominella värdet.
ÖÖverköptOm en aktie har ett RSI-värde på över 40 brukar man säga att den är överköpt. Det betyder att en rekyl nedåt är trolig.
ÖÖverskuldsättaAtt skuldsätta sig pass att man saknar återbetalningsförmåga för sina skulder helt eller delvis.
ÖÖversåldOm en aktie har ett RSI-värde på under -40 brukar man säga att den är översåld. En rekyl uppåt är då trolig.
ÖÖverteckningNär summan av det tecknade kapitalet vid aktieteckning överstiger den avsedda.
ÖÖvertrasseraAtt använda mer pengar än vad som finns på ett konto.

Mvh Arkimedes

Upp till toppen
Kommentera

 

Tjäna mer pengar på dina aktieaffärer

Bli medlem på Aktieguiden gratis på 30 sekunder.

Som medlem på Aktieguiden kan du:

  • Läsa träffsäkra tips och analyser från duktiga traders
  • Ställa frågor till och chatta med aktieproffs
  • Få gratis tillgång till en över miljon inlägg aktiehandel
  • Skapa egna privata forumgrupper

För att få delta i diskussionerna på Aktieguiden krävs att du verifierar ditt mobilnummer. Läs gärna mer om varför verifiering behövs.

 

Redan medlem? Klicka här för att logga in.