Grupp: Huvudforum

PharmaLundensis -en liten varning

0
Ogilla!
7
Gilla!
2011-10-12 11:14:51

Jag har nu tittat lite extra ett litet svenskt Lundabaserat forskningsbolag PharmaLundensis där riskerna förhoppningsvis inte riktigt når upp till dem i det av mig initierade avslöjandet av Resistentia Pharmaceutical http://blogg.expressen.se/resistentiaskandalen/ men det ser inte så bra ut här heller...

Det Aktietorgnoterade bolaget PharmaLundensis genomför ju nu i oktober en nyemission på drygt 5 Mkr med företräde för de egna aktieägarna (av vilka VD Skogvall och ett bolag han inkl släkten kontrollerar svarar för sammanlagt ca 74 % av aktiekapitalet men satsar endast en liten bråkdel) http://www.pharmalundensis.se/download/file/57/
Bolaget hoppas att t ex KOL-sjuka människor ska betala överkurs eller mer bestämt 5 kr per nytecknad aktie, dvs över marknadkursen på omkring 4 kr f n. Kursen har drivits lite uppåt senaste veckan av främst (sannolikt) EN aktör via Skandiabanken som varit klart störste nettoköpare senaste månaden men under absolut sett mycket låg omsättning på max några hundratals kr om dagen. Kursen låg innan död med köp ca 2.7 och sälj 3.3 kr och dygnsomsättning kring max några tiotals tusen kr. Bolagsvärdet nu är kring 50-60 miljoner kr.


PharmaLundensis har fått en s k oren revisionsberättelse i årsredovisningen varje år 2008-2010.

Om KOL eller Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) enligt engelska någorlunda trovärdiga och utförliga Wikipedias artikel : http://en.wikipedia.org/wiki/COPD
Sjukdomsmekanismen eller mekanismerna är inte helt klarlagda men rökning är relativt starkt korrelerad till KOL även om det finns en hel del KOL-sjuka icke-rökare också. Sannolikt verkar det vara ett multifaktoriellt orsakat syndrom där både miljöfaktorer och ärftliga faktorer kan ingå. Svenskspråkig information finns t ex på
http://www.netdoktor.se/rok-snusfri/?_PageId=121744

PharmaLundensis egen HYPOTES är att kvicksilver från cigarettrök ansamlad i lungorna ger upphov till den skadliga fria syreradikalen väteperoxid som i en speciell mekanism där neuroepiteliala endokrina (NEE) celler påverkas och inte längre frisätter en avslappnande Epithelium Derived Relaxing Factor (EpDRF) och leder till en ogynnsam kontraktion i muskulaturen i de små bronkerna. Det skulle vara KOLs sjukdomsmekanism där NEE-cellernas roll alltså är central enligt bolagets hypotes. Kring dessa celler har VD Skogvall forskat.
Jag bedömer att PharmaLundensis har en mycket liten chans att lyckas nå ända fram eftersom framgången hänger på flera sköra trådar, se punkt 1-4 nedan. Det finns förstås ännu fler förutsättningar som måste infrias, t ex full finansering fram till produktlansering m m, vilket jag dock nu bortser ifrån. Det finns dessutom inte ens några djurstudier med KOL-modeller gjorda. Googlar man på COPD och mercury fås i första träff http://community.homeandhealthtv.co.uk/eve/forums/a/tpc/f/586101191/m/646102793
där det görs reklam för (som jag funnit är PharmaLundensis-länkat - se punkt 1 nedan) Mercurosafe och www.mercurosafe.com

"However, some time ago, a friend told me to test a substance called MercuroSafe, which is supposed to be a mercury binding water purification product. To my great surprise the sputum production was dramatically reduced and the breathing was much improved already after a few days of treatment. My general well-being improved massively. My friend told me that he has several friends who take this substance at present, with similar excellent effect. We take 2 tea spoons of Mercurosafe per day. The mercurosafe is put in a glass of youghurt, stirred and eaten quickly without chewing. None of us have noticed any side effects by the treatment whatsoever. Thus, reducing the bodys mercury content strongly improves the lung function.

If you have increased sputum production or more severe COPD you should probably test this substance (www.mercurosafe.com). You will feel much better, I can guarantee that!
KarlPosts: 1 | Registered: 18 February 2008 "
Den nyss inledda fas I/IIa-studien är dock redan sponsrad av Skåne University Hospital (se http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01404000 ) så nyemissionslikviden verkar egentligen inte helt nödvändig för att själva studien genomförs. Att risken för aktieägarna är skyhög har förstås de flesta redan insett, men det är alltid intressant att försöka uppskatta storleksordningen på risknivån också.

För att PharmaLundensis ska kunna lyckas med att lotsa läkemedelskandidaten IodoCarb (joderat kol) ända fram till ett viktigt konkurrenskraftigt och värdefullt nytt läkemedel mot KOL redan inom några få år som avsett i en eller flera av de viktigaste regionerna i världen dvs främst EU och USA krävs att flera av varandra oberoende påståenden är sanna, bl a följande 4 :
Innan man gör en fas I-studie (eller fas I/IIa-studie förstås) måste man rimligtvis på människor MÄTA och jämföra kvicksilverhalten i blodet hos KOL-sjuka OCH friska människor.
Om man då ser att ingen statistiskt säkerställd skillnad finns så kunde man överväga att sluta där och slippa begära att t ex KOLsjuka ska satsa några miljoner själva på VDs bolags kassa...

Uppenbarligen har inte ens en sådan enkel förberedande forskning gjorts (eller offentliggjorts)...
1. PharmaLundensis patentansökan för själva metoden att behandla KOL med deras verksamma substans beviljas främst i EU eller USA.
(Märkligt nog har kol-preparatet MercuroSafe sålts och gjorts forum-reklam för för KOL-sjuka i diverse länder kring år 2008. Domänerna mercurosafe.com och mercurosafe.se är associerade med PharmaLundensis vilket man kan se och söka via internet-arkivsidor t ex http://web.archive.org/web/20090417043034/http://www.mercurosafe.se/pharmalundensis/updater/admin/login.php
Googla även på domännamnen.
Men nu verkar de explicita websidor från bolaget självt som länkade till mercurosafe på sin egen arkiverade hemsida ha försvunnit från arkivet- efter att jag nyligen tog upp detta på ett aktieforum (Placera.nu) där personer medmisstänkt goda kunskaper även skriver sedan nyemissionen blev aktuell.
Om bolaget eller dess ledning har sålt kolbaserade preparat till patienter kanske det påverkar patentmöjligheterna ? Är det lagligt ? PharmaLundensus åberopar märkligt nog under vetenskaplig bakgrund i memorandumet :
"
Bolagets hypotes stöds även tydligt av "Case Reports". Ett antal KOL-sjuka, som på eget initiativ intagit joderat aktivt kol, uppger att deras lungfunktion och livskvalitet förbättrats påtagligt efter intag av den industriella varianten av joderat aktivt kol. I flera av dessa fall fick man en klar förbättring av lungfunktionen (PEF-värdet) med 20-40 procent, vilket är mycket bättre än dagens läkemedel. Denna förbättrade lungfunktion gav även en
klart förbättrad livskvalitet."


Det finns dock ingen som helst vetenskaplig dokumentation till dessa påstådda "self trials" utan det vetenskapliga värdet är givetvis noll. Och VEM var det som initierade testen/testerna ? Det finns foruminlägg i olika länder om KOL från 2008 att MercuroSafe såldes från Sverige. Textreklamen förbjöds på en amerikansk COPD-sajt eftersom preparatet inte var ett registrerat läkemedel mot KOL.)

50-80 % sannolikhet ?

2. PharmaLundensis angivna KOL-hypotes som bl a innebär att just kvicksilver i lungorna (härrörande från cigarettrök) är en viktig orsak till KOL kommer att bekräftas vetenskapligt de närmaste åren
(trots att omfattande vetenskaplig forskning tvärtom indikerar att kvicksilver från amalgamet är en i praktiken outsinlig många ggr större, storleksordningen 100 ggr,daglig källa vid inandning hos de många äldre personer med amalgamfyllningar än cigarettröken hos de (sannolikt inte lika) många äldre som röker, och trots att omfattande vetenskaplig forskning tyder på ett multifaktoriellt orsakat komplext sjukdomssyndrom där iofs rökning som innehåller en mängd olika potentiellt var för sig eller i kombinationer skadliga ämnen oftast ingår i sjukdomsbilden men inte alltid
http://www.flcv.com/amalg6.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165237008000673
Fria syreradikaler som bolagets hypotes tar upp i en översiktlig bild av en hypotetisk sjukdomsmekanism vid KOL, bildas även vid inflammationer och sådana ses i samband med KOL, så kvicksilver behöver inte nödvändigtvis alls ingå i en sådan förklaringsmodell där fria syreradikaler bildas och orsakar skada i cellerna. Tvärtom är det en vanlig process vid infammationer att fria syreradikaler bildas.).
5-10 % sannolikhet ?

3. PharmaLundensis föreslagna metod - som rimligen är anpassad till deras hypotes om kvicksilver från cigarettrök och inte till tändernas rikliga kvicksilverinnehåll hos de med amalgamfyllningar (vilka de inte ens omnämner i sitt memorandum) - att med IodoCarb eliminera eller kraftigt reducera mängden kvicksilver i lungorna visas fungera i praktiken för många KOL-sjuka de närmaste åren ( trots att inga kliniska studier visat att så är fallet och en faktor som starkt talar emot det är att lungorna ständigt exponeras för relativt stora mängder inandat kvicksilver härrörande från amalgamfyllningar. Ganska få äldre personer saknar amalgam i tänderna och skulle teoretiskt kunna bli hjälpta om kvicksilver från cigarettrök hos just dessa personer vore en viktig orsak till KOL. Det kvicksilver som IodoCarb ska förhindra att det återabsorberas cirkulerar innan i och kommer från blodet. PharmaLundensis har mig veterligen inte på något sätt visat kliniskt eller ens i en human teoretisk modell att den frisatta gallan över huvudtaget INNEHÅLLER tillräckligt med kvicksilver för IodoCarb att absobera frisätts så att kvicksilverdepåerna i lungorna reduceras i någon signifikant grad under den tänkta behandlingstiden. Bolaget har inte heller visat hur stora kvicksilverdepåerna är i lungorna hos friska eller sjuka eller hur hårt kvicksilvret är bundet där i den mån det finns lagrat i lungorna. Det skulle vara ren tur om metoden i sig fungerar som avsett. Bolaget har heller inte visat att skadeprocessen är i sig är reversibel även antaget att kvicksilvret lungorna verkligen reduceras eller elimineras. ).
10-25 % sannolikhet ?

4 PharmaLundensis lyckas visa att bruket av IodoCarb under den tid som behövs för att försöka eliminera eller reducera tillräckligt mycket alla relevanta kvicksilverdepåer i kroppen inte ger för stora negativa biverkningar (vilket skulle kunna vara fallet eftersom ämnesomsättningen inkl upptaget och återabsorberingen av näringsämnen också kan påverkas - även negativt m a p näringsämnen, och behandlingen kan komma att behövas ges länge.
Min fru, PhD i molekylär cellbiologi, har efter att ha lyssnat på forskaren Magnus Nylander (som forskat om bl a amalgamets kvicksilver och dess påverkan på människan) nyligen i ett föredrag dragit slutsatsen att många viktiga ämnen som intas via kosten som mangan, zink, koppar m m skulle teoretiskt också kunna bindas av IodoCarb och därmed minska upptaget i kroppen av dem. Dessa ämnen behövs istället i kroppen bl a för att just reparera skadade celler efter oxidativ stress orsakad av t ex kvicksilver.
"En första försvarslinje eller del av det antioxidativa försvaret utgörs av tre samverkande enzymer. Mangan- och zink/kopparberoende superoxiddismutas (SOD), järnberoende katalas och selenberoende glutationperoxidas (GSH-PX)"
Därför är risken för den typen av biverkningar av IodoCarb i detta sammanhang viktig att undersöka.
http://www.amalgamskadefonden.se/fria_radikaler_och_amalgam.shtml ).
25-75 % sannolikhet ?


Sannolikheten att alla dessa fyra (för PharmaLundensis framgång enligt ovan) påståenden är sanna skulle, efter multiplikation av de 4 procentintervallen ovan bli omkring 0.06 % -1.5 % (givet att de också lyckas med övriga här ej medräknade nödvändiga kriterier).------------------------------------------------------------

Den riskmedvetna aktieplaceraren bör nog tänka sig för nog minst en gång extra innan man köper aktier i PharmaLundensus om min analys ovan är någorlunda träffsäker.

SmallCap som analyserade bolaget inför introduktionen på Aktietorget kom fram till i en känslighetsanalys att t ex en antagen 3 % chans att lyckas vid 15 % avkastningskrav gav en motiverad kurs på 2.70 kr per aktie.

Mitt uppskattade sannolikhetsintervall ovan motsvarar då motiverad kurs 0.05 - 1.35 kr

Låt säga därför att högst omkring 1 kr är en rimlig värdering nu.

MVH löparn

Inlägget är redigerat av författaren.

Upp till toppen
Kommentera

 

Tjäna mer pengar på dina aktieaffärer

Bli medlem på Aktieguiden gratis på 30 sekunder.

Som medlem på Aktieguiden kan du:

  • Läsa träffsäkra tips och analyser från duktiga traders
  • Ställa frågor till och chatta med aktieproffs
  • Få gratis tillgång till en över miljon inlägg aktiehandel
  • Skapa egna privata forumgrupper

För att få delta i diskussionerna på Aktieguiden krävs att du verifierar ditt mobilnummer. Läs gärna mer om varför verifiering behövs.

 

Redan medlem? Klicka här för att logga in.